Skip to main content

GPW w Warszawie określiła zasady wprowadzania tytułów uczestnictwa funduszy ETF do obrotu giełdowego i ich notowań

19 sierpnia Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 831/2010 wprowadził zmiany w „Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego” (SZOG) – wejdą one w życie 3 września. To kolejny krok prawny na drodze do wprowadzenia na warszawski parkiet tytułów uczestnictwa funduszy ETF. Przypomnijmy, iż 15 kwietnia weszły w życie uchwalone w styczniu i marcu br. przez Radę GPW w Warszawie S.A. oraz zaakceptowane przez Komisję Nadzoru Finansowego 26 marca zmiany w Regulaminie Giełdy dotyczące między innymi definicji funduszy typu ETF, zasad obrotu tytułami uczestnictwa tych funduszy oraz opłat związanych z wprowadzeniem do obrotu giełdowego i notowaniem tych instrumentów finansowych (więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj).

Najważniejsze postanowienia uchwały nr 831/2010 zostały przedstawione poniżej.

Z punktu widzenia inwestorów najważniejsze znaczenie mają zasady dotyczące notowań tytułów uczestnictwa funduszy typu ETF, w tym związane m.in. z:

 • ustalaniem kursu odniesienia dla tych instrumentów finansowych,

 • zawieszeniem obrotu tytułami uczestnictwa tych instrumentów finansowych,

 • określaniem dokładności kursów tych instrumentów finansowych,

 • określaniem wysokości dynamicznych ograniczeń wahań kursów dla tych instrumentów finansowych,

 • zawieraniem transakcji pakietowych tymi instrumentami finansowymi,

 • zaprzestaniem notowania tych instrumentów finansowych.

 • Kurs odniesienia na pierwsze notowanie tytułów uczestnictwa funduszu ETF wyznacza ich emitent i przekazuje o tym informację Giełdzie, najpóźniej do godz. 14.00 dnia sesyjnego poprzedzającego pierwsze notowanie (w trybie określonym przez Giełdę). Kursem odniesienia dla kursu otwarcia jest ostatni kurs zamknięcia. Jeżeli na danej sesji nie została zawarta żadna transakcja, kursem odniesienia dla kursu otwarcia na następną sesję jest średnia arytmetyczna wyliczona na podstawie limitów najlepszego zlecenia kupna i najlepszego zlecenia sprzedaży złożonych przez animatora rynku przed zamknięciem. Jeżeli w przypadku, o którym mowa powyżej, na danej sesji zostały złożone przez animatora rynku wyłącznie zlecenia kupna albo wyłącznie zlecenia sprzedaży, kursem odniesienia dla kursu otwarcia na następną sesję jest limit najlepszego zlecenia złożonego na tej sesji przez animatora rynku, odpowiednio najlepszego zlecenia kupna albo najlepszego zlecenia sprzedaży. W przypadku, gdy limit najlepszego zlecenia złożonego przez animatora rynku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wykracza odpowiednio poza dolne lub górne ograniczenie wahań kursów, za kurs odniesienia przyjmuje się odpowiednio dolne lub górne ograniczenie wahań kursów. Jeżeli na danej sesji nie została zawarta żadna transakcja i w arkuszu zleceń nie ma zleceń złożonych przez animatora rynku kursem odniesienia dla kursu otwarcia na następną sesję jest ostatni znany kurs odniesienia. Kursem odniesienia dla kursu transakcyjnego i dla kursu zamknięcia jest kurs otwarcia wyznaczony w trakcie otwarcia lub w trakcie równoważenia na otwarciu. W przypadku braku kursu otwarcia wyznaczonego w sposób opisany powyżej, kursem odniesienia dla kursu transakcyjnego i dla kursu zamknięcia jest ostatni znany kurs odniesienia.

  W przypadku:

  • zawieszenia publikacji indeksu będącego instrumentem bazowym dla danych tytułów uczestnictwa lub też zaprzestania podawania do publicznej wiadomości informacji o jego wartości, lub

  • zawieszenia notowań instrumentów finansowych wchodzących w skład portfela indeksu stanowiącego instrument bazowy dla danych tytułów uczestnictwa

  – Zarząd Giełdy lub upoważniony pracownik Giełdy może zawiesić obrót tymi tytułami uczestnictwa na wniosek ich emitenta lub animatora rynku. Wnioskodawca obowiązany jest uzasadnić wniosek o zawieszenie notowań danymi tytułami uczestnictwa. W zakresie nie uregulowanym powyżej, stosuje się przepisy dotyczące obrotu akcjami.

  Dla tytułów uczestnictwa funduszy ETF, dla których w momencie wprowadzenia do systemu błędnego zlecenia, nie były zdefiniowane dynamiczne ograniczenia, wartości przedziału zmiany wahań kursów wynoszą +/- 7,5% (tak samo jak w przypadku akcji notowanych w systemie ciągłym).

  W przypadku tytułów uczestnictwa funduszy ETF (podobnie jak akcji zakwalifikowanych do indeksów WIG20, mWIG40, sWIG80, akcji zakwalifikowanych do segmentu rynku regulowanego LISTA ALERTÓW) Zarząd Giełdy lub upoważniony przez Zarząd Giełdy pracownik Giełdy nie może dokonać zmiany systemu notowań.

  Kurs tytułów uczestnictwa funduszy typu ETF określany jest w złotych z dokładnością do 1 grosza. W przypadku wyznaczania kursu w EUR lub USD kurs tytułów uczestnictwa funduszy typu ETF określany jest z dokładnością do 1 centa.

  Wysokość dynamicznych ograniczeń wahań kursów (widełki dynamiczne) dla tytułów uczestnictwa funduszu typu ETF opartego na indeksie WIG20 wynosi – podobnie jak dla akcji wchodzących w skład indeksu WIG20 – +/- 3,5%.

  Transakcje pakietowe tytułami uczestnictwa funduszu typu ETF mogą być zawierane po zawarciu pierwszej transakcji giełdowej danymi tytułami uczestnictwa w systemie notowań ciągłych. Transakcja pakietowa tytułami uczestnictwa może być zawarta, jeżeli:

  • co najmniej jeden członek giełdy przekaże zlecenie kupna oraz zlecenie sprzedaży tej samej liczby tytułów uczestnictwa, po tej samej cenie i z tą samą datą rozliczenia,

  • przedmiotem transakcji jest pakiet o wartości co najmniej 2.000.000 zł,

  • maksymalna różnica pomiędzy ceną określoną w zleceniu a ostatnim kursem z sesji giełdowej nie jest wyższa niż 2 %.

  Zlecenia maklerskie dotyczące transakcji pakietowych tytułami uczestnictwa funduszy ETF mogą być przekazywane na giełdę wyłącznie w godz. 9.00 – 16:30. W przypadku gdy transakcja ma być rozliczona w dniu jej zawarcia, zlecenia maklerskie, o których mowa powyżej, mogą być przekazywane wyłącznie w tym dniu w godz. 9.00 – 14.00. W przypadku transakcji w walucie obcej, która ma być rozliczona w dniu jej zawarcia, zlecenia maklerskie, o których mowa powyżej, mogą być przekazywane wyłącznie w tym dniu w godz. 9.00 – 10.00. W zakresie nieuregulowanym powyżej do zawierania transakcji pakietowych tytułami uczestnictwa funduszy ETF stosuje się odpowiednio przepisy Oddziału 2 i Oddziału 4 Rozdziału IX SZOG.

  W przypadku likwidacji emitenta tytułów uczestnictwa funduszy ETF notowanych na giełdzie, tytuły uczestnictwa tego emitenta notowane są po raz ostatni na sesji giełdowej odbywającej się czwartego dnia sesyjnego przed dniem otwarcia likwidacji, chyba że Zarząd Giełdy postanowi inaczej. W przypadku umorzenia wszystkich tytułów uczestnictwa funduszu danej emisji Giełda podaje do wiadomości publicznej informacje o zakończeniu notowania danymi tytułami uczestnictwa.

  Z punktu widzenia emitentów tytułów uczestnictwa funduszy ETF najistotniejsze znaczenie mają zasady dotyczące dopuszczenia tytułów uczestnictwa funduszy typu ETF do obrotu giełdowego.

  Wniosek o dopuszczenie tytułów uczestnictwa funduszy typu ETF do obrotu giełdowego powinien zawierać – tak jak w przypadku każdego instrumentu finansowego – oznaczenie nazwy (firmy) emitenta, informacje dotyczące zbywalności instrumentów finansowych, zobowiązanie emitenta do przestrzegania przepisów obowiązujących na giełdzie oraz informację gdzie i kiedy został opublikowany odpowiedni dokument informacyjny, zatwierdzony przez właściwy organ nadzoru, chyba że sporządzenie lub zatwierdzenie dokumentu informacyjnego nie jest wymagane. Ponadto wniosek ten – w odniesieniu do tytułów uczestnictwa funduszy typu ETF – powinien zawierać w szczególności:

  • wskazanie podstawy prawnej emisji,

  • informację, czy emitent występował o dopuszczenie tytułów uczestnictwa do obrotu na innym rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu,

  • datę emisji,

  • określenie ceny emisyjnej tytułów uczestnictwa i wartości emisji będącej przedmiotem wniosku, a w przypadku gdy określenie tej ceny nie jest możliwe – wartość aktywów netto emitenta.

  Do wniosku tego należy dołączyć – tak jak w przypadku każdego instrumentu finansowego – odpis decyzji właściwego organu nadzoru w sprawie zatwierdzenia dokumentu informacyjnego, odpowiedni dokument informacyjny zatwierdzony przez właściwy organ nadzoru, chyba że sporządzenie lub zatwierdzenie dokumentu informacyjnego nie jest wymagane oraz informacje o zdarzeniach, które nastąpiły po opublikowaniu dokumentu informacyjnego, a które mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową emitenta, a także oświadczenie emitenta, że nie toczy się wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne. Ponadto – w odniesieniu do tytułów uczestnictwa funduszy typu ETF – dołączyć należy w szczególności:

  • aktualny, jednolity tekst statutu emitenta,

  • aktualny odpis z właściwego rejestru,

  • dokumenty stanowiące podstawę prawną emisji tytułów uczestnictwa będących przedmiotem wniosku,

  • oświadczenie o wpisaniu emitenta do rejestru, o którym mowa w art. 263 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych.

  W przypadku gdy ww. dokumenty zostały uprzednio złożone do Giełdy, a ich treść nie uległa zmianie, emitent może zamiast ponownego składania tych dokumentów złożyć odpowiednie oświadczenie. Zarząd Giełdy może żądać od emitenta przedstawienia innych dokumentów oraz dostarczenia dodatkowych informacji niezbędnych do podjęcia uchwały w sprawie dopuszczenia tytułów uczestnictwa do obrotu giełdowego.

  Wprowadzenia tytułów uczestnictwa funduszy typu ETF do obrotu giełdowego dokonuje Zarząd Giełdy na pisemny wniosek ich emitenta, o ile są one dopuszczone do obrotu giełdowego oraz wnioskiem o wprowadzenie zostały objęte wszystkie wyemitowane i dopuszczone do obrotu giełdowego tytuły uczestnictwa danej emisji. Wniosek ten powinien zawierać w szczególności:

  • oznaczenie nazwy emitenta,

  • proponowaną przez emitenta nazwę skróconą,

  • kod pod jakim tytuły uczestnictwa objęte wnioskiem będą zarejestrowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,

  • proponowany termin wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu,

  • liczbę tytułów uczestnictwa będących przedmiotem wniosku,

  • liczbę wyemitowanych tytułów uczestnictwa ogółem,

  • wskazanie podstawy prawnej emisji.

  Do tego wniosku należy załączyć w szczególności: aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualny, jednolity tekst statutu emitenta oraz dokumenty Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. określające kod, pod jakim tytuły uczestnictwa będą zarejestrowane w depozycie.

  W przypadku gdy ww. dokumenty zostały uprzednio złożone do Giełdy, a ich treść nie uległa zmianie, emitent może zamiast ponownego składania tych dokumentów złożyć odpowiednie oświadczenie. Zarząd Giełdy może żądać od emitenta przedstawienia innych dokumentów oraz dostarczenia dodatkowych informacji niezbędnych do podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia tytułów uczestnictwa funduszy ETF do obrotu giełdowego.

  Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

  Twój email nie zostanie opublikowany.