Skip to main content

GPW rozpoczyna publikację indeksów dywidend

  • 27 grudnia 2018 r. GPW rozpocznie obliczanie i publikację trzech nowych indeksów: WIG20dvp, mWIG40dvp oraz sWIG80dvp

  • Indeksy należą do grupy indeksów dywidend i będą obliczane na podstawie dochodów z tytułu dywidend pieniężnych wypłacanych przez spółki wchodzące w skład indeksów bazowych (odpowiednio: WIG20, mWIG40, sWIG80).

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie od sesji 27 grudnia br. rozpocznie obliczanie i publikację trzech indeksów dywidend: WIG20dvp, mWIG40dvp oraz sWIG80dvp. Indeksy będą prezentowały skumulowane dywidendy wypłacane przez spółki wchodzące w skład indeksu bazowego (odpowiednio: WIG20, mWIG40, sWIG80) w danym roku kalendarzowym.

Rozpoczynamy publikację nowych indeksów, ponieważ stanowią znakomite źródło informacji o dywidendach wypłacanych na naszym rynku. Jest to informacja szczególnie istotna dla tych, którzy poszukują atrakcyjnych i stabilnych zwrotów z inwestycji. Na GPW notowanych jest wiele spółek, które regularnie wypłacają dywidendy wyższe niż odsetki od instrumentów dłużnych. Są to zarówno spółki duże, będące uczestnikami indeksu WIG20, jak również średnie oraz małe należące odpowiednio do indeksów mWIG40 oraz sWIG80 – mówi Marek Dietl, prezes GPW.

Indeksy dywidend są również ważnym źródłem informacji dla inwestorów zawierających transakcje na indeksowych instrumentach pochodnych (kontraktach terminowych oraz opcjach), których wycena musi uwzględniać dywidendę. W przyszłości GPW planuje rozpoczęcie notowania kontraktów terminowych na indeksy dywidend pozwalających na zabezpieczanie ryzyka dywidend związanego z inwestycjami w instrumenty pochodne.

Obecnie stopa dywidendy dla indeksu WIG20 wynosi 1,9% w skali roku, a dla indeksów mWIG40 oraz sWIG80 odpowiednio: 3,1% i 4,7% (stan na sesję z dnia 7 grudnia 2018 r.).

Nowe indeksy nie będą kumulować dywidend z poprzednich lat, dlatego ich wartość będzie pod koniec każdego roku zerowana. W ten sposób na początku kolejnego roku indeksy startują z wartością zero (brak dywidend) i zliczają dywidendy od nowa. Wartość indeksu na koniec roku będzie stanowić sumę dywidend wypłaconych przez spółki danego indeksu bazowego w danym roku.

Zerowanie indeksów będzie się odbywać na pierwszej sesji giełdowej po trzecim piątku grudnia. W tym roku taka sesja przypadnie 27 grudnia, dlatego dzień ten jest dniem debiutu nowych indeksów.

W kalkulacji indeksów uwzględniane będą wyłącznie zwykłe dywidendy pieniężne, w tym zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. Przeliczenie indeksów z uwzględnieniem kolejnych dywidend będzie następować na pierwszej sesji giełdowej notowania akcji bez dywidendy.

Indeksy będą publikowane w trybie jednolitym o godzinie 11:00. Wartości indeksów dywidend będą przeliczone wstecz od 2 stycznia 2007 r.

Wykres 1. Wartość indeksu WIG20dvp

Wykres 2. Wartość indeksu mWIG40dvp

Wykres 3. Wartość indeksu sWIG80dvp

Więcej informacji na stronie internetowej GPW: https://www.gpw.pl/indeksy-dywidend

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.