Skip to main content

GPW Benchmark wprowadza indeks dochodowy WIGtechTR

  • 1 grudnia 2020 r. GPW Benchmark, spółka z Grupy Kapitałowej GPW rozpocznie publikację indeksu WIGtechTR (WIGtech „Total Return”)
  • WIGtechTR jest indeksem dochodowym istniejącego już indeksu WIGtech
  • Indeks obejmie spółki nowych technologii notowane na Głównym Rynku z takich sektorów jak: biotechnologia, gry, informatyka i telekomunikacja oraz nowe technologie
  • W procesie obliczania indeksu uwzględnione zostaną wydarzenia korporacyjne takie jak emisja nowych akcji z prawem poboru i wypłata dywidendy
  • 24 listopada 2020 r. GPW Benchmark opublikuje skład indeksu, a jego publikację rozpocznie 1 grudnia tego roku

1 grudnia 2020 roku GPW Benchmark, spółka z Grupy Kapitałowej GPW, wprowadzi nowy indeks WIGtechTR. Zgodnie z założeniami i analogicznie do indeksu WIGtech będzie on obejmował spółki znajdujące się w indeksie WIG, które uzyskują przychody z takich obszarów jak: medycyna, biotechnologia, programowanie, gry, internet czy telekomunikacja.

– GPW Benchmark jest odpowiedzialna za dostarczanie indeksów i wskaźników referencyjnym odpowiadających trendom rynkowym i zainteresowaniom zgłaszanym przez inwestorów aktywnych na krajowym rynku kapitałowym. Nowy wskaźnik, jakim jest WIGtechTR, rozszerza skład Rodziny Indeksów Giełdowych, a w niedalekiej przyszłości może stać się instrumentem bazowym dla produktów inwestycyjnych ETP – mówi Aleksandra Bluj, Wiceprezes GPW Benchmark.

Indeks WIGtechTR będzie należeć do indeksów dochodowych, więc przy jego obliczaniu będą uwzględniane nie tylko ceny zawartych transakcji, ale również dochody z tytułu dywidend i praw poboru. Indeks będzie obejmował zmienną liczbę spółek, a ich udział będzie, tak jak w przypadku innych indeksów, obliczany na podstawie liczby akcji w wolnym obrocie (free float). Udział największych spółek będzie ograniczony do 10 proc., a jego wartość bazowa będzie ustalona na poziomie 10 tys. pkt. Wartości indeksu będą publikowane w sposób ciągły co minutę. Rewizja indeksu przeprowadzana jest w cyklu razem ze zmianami pozostałych indeksów. Pierwszy skład portfela indeksu będzie opublikowany 24 listopada tego roku.  

Regulamin Rodziny Indeksów Giełdowych obowiązujący od dnia 1 grudnia br. znajduje się na stronie internetowej GPW Benchmark. S.A.

Wykres 1.  Porównanie indeksów WIGtech i WIGtechTR


Wykres 2. Struktura portfela WIGtechTR według sektorów (w proc.)


Źródło: GPW, symulacja wg stanu na 23.10.2020 r.

Wykres 3. Liczba spółek w portfelu WIGtechTR z poszczególnych sektorów


Źródło: GPW, symulacja wg stanu na 23.10.2020 r.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.