Skip to main content

Fundusze ujawniają skład portfeli

Zespół powołany przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami, w skład którego wchodzili przedstawiciele towarzystw funduszy inwestycyjnych i zakładów ubezpieczeniowych, opracował dokument „Standard IZFiA w zakresie prezentacji informacji o poszczególnych składnikach lokat funduszy inwestycyjnych”. Dokument jest związany z nowelizacją przepisów i wychodzi naprzeciw potrzebie częstszego (niż w sprawozdaniach finansowych rocznych i półrocznych) przekazywania szczegółowych danych o funduszach na potrzeby uczestników polskich funduszy inwestycyjnych oraz podmiotów przeprowadzających analizę rynku.

Celem Standardu jest ujednolicenie zakresu, formy i terminów publikowania przez fundusze inwestycyjne w Polsce składu portfela, niezależnie od ujawnień wynikających z przepisów o rachunkowości.

– Przy opracowywaniu standardu kierowaliśmy się różnymi potrzebami i możliwościami analizy danych ze strony odbiorców informacji. Przyjęliśmy jednolity, uproszczony zakres prezentowanych danych, który umożliwia dalsze analizy i oceny, np. analizę sektorową inwestycji, analizę walutową bądź geograficzną, analizę typów instrumentów itp. Na podstawie takich informacji istnieje możliwość tworzenia różnorodnych raportów syntetycznych, poglądowych w adekwatnych ujęciach, a także analizę ryzyka związanego z poszczególnymi funduszami i ich strukturą aktywów i zobowiązań (w tym – dla zakładów ubezpieczeniowych – własną analizę typu ‘stress-test analysis’) – mówi prof. dr hab. Marcin Dyl, Prezes Zarządu IZFiA.

Standard odnosi się do prezentacji informacji o poszczególnych składnikach Funduszy Inwestycyjnych Otwartych (FIO), Specjalistycznych Funduszy Inwestycyjnych Otwartych (SFIO) oraz niepublicznych Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych. Korzystanie ze Standardu jest dobrowolne.

Z treścią „Standardu IZFiA w zakresie prezentacji informacji o poszczególnych składnikach lokat funduszy inwestycyjnych” można się zapoznać poniżej.

Komentarz

Powyższa informacja prasowa IZFiA może mieć różnorakie skutki z punktu widzenia analizy pasywnego i aktywnego zarządzania portfelem przez krajowe fundusze inwestycyjne. Przede wszystkim należy zaznaczyć, iż dotyczy wszystkich funduszy FIO i SFIO, a zatem obowiązuje również 10 (sub)funduszy o charakterze indeksowym funkcjonujących obecnie w naszym kraju. Skorzystanie przez te podmioty z możliwości, jakie daje ww. dokument, wydaje się czymś naturalnym. Skład portfeli funduszy indeksowych (zwłaszcza zaś tych naśladujących te indeksy, o których informacje są powszechnie dostępne) już obecnie (w sposób pośredni) powinien być bowiem znany nawet codziennie (tak jak znany jest skład indeksu), oczywiście o ile podmiot taki deklaruje pełną fizyczną replikację indeksu i się do niej w praktyce stosuje. Ponieważ jednak zapewne nie wszystkie działające w Polsce fundusze indeksowe tak postępują, możliwość zapoznania się (np. co miesiąc) z dokładnym składem ich portfeli inwestycyjnych stwarzałaby szansę na ocenę, w jakim stopniu realizują one w rzeczywistości politykę inwestycyjną polegającą na wiernym odwzorowywaniu określonego indeksu. Z kolei w przypadku funduszy deklarujących aktywne zarządzanie portfelem zwiększenie częstotliwości publikacji składu portfeli mogłoby umożliwić m.in. bardziej precyzyjną analizę zjawiska ukrytego indeksowania na polskim rynku funduszy inwestycyjnych.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.