Skip to main content

Fundusze akcyjne wygrały w 2020 roku z indeksem S&P Poland BMI

S&P Dow Jones Indices – jeden z czołowych dostawców indeksów finansowych na świecie – opublikował kolejny raport SPIVA odnoszący się do wybranych państw europejskich. Przypomnijmy, iż publikowane od 2002 roku w odstępach półrocznych raporty SPIVA (S&P Indices Versus Active Funds (SPIVA) Scorecard – Karta wyników indeksów S&P w stosunku do wyników aktywnie zarządzanych funduszy inwestycyjnych) mają za zadanie przede wszystkim porównanie wyników inwestycyjnych aktywnie zarządzanych funduszy inwestycyjnych z ich benchmarkami. Najnowszy raport prezentuje on sytuację według stanu na koniec 2020 roku. Już po raz jedenasty w tej analizie zaprezentowane zostały wyniki polskich, aktywnie zarządzanych funduszy akcyjnych (Poland Equity), których tytuły uczestnictwa są denominowane w polskich złotych. Ich stopy zwrotu – zarówno w ujęciu bezwzględnym, jak i skorygowane o ryzyko – są porównywane ze stopami zwrotu indeksu S&P Poland BMI, czyli subindeksu indeksu S&P Global BMI reprezentującego polski rynek akcji.

Wyniki zaprezentowane w raporcie – w przeciwieństwie do rezultatów z lat 2016-2019 gdy zdecydowana większość analizowanych podmiotów przegrywała z ww. indeksem (por. wykres) – okazały się zróżnicowane. W krótkiej perspektywie – rocznej i trzyletniej – większość funduszy akcyjnych osiągnęła bezwzględną stopę zwrotu (absolute return) przewyższającą stopę zwrotu indeksu S&P Poland BMI. W minionym roku i trzech latach odpowiednio jedynie 5,88% oraz 31,58% funduszy nie zdołało osiągnąć wyżej stopy zwrotu niż indeks S&P Poland BMI. Natomiast w średnim i długim horyzoncie, tj. w perspektywie ostatnich pięciu i dziesięciu lat, odpowiednio 60,53% i 63,16% podmiotów zostało pokonanych przez benchmark i tym samym musiało uznać wyższość pasywnego zarządzania.

Zbliżone rezultaty uzyskano w przypadku analizy stóp zwrotu funduszy skorygowanych o ryzyko (risk-adjusted return). W ostatnich trzech latach niemal 2/3 funduszy wypracowało tak obliczoną stopę zwrotu wyższą od benchmarku (tylko 34,21% podmiotów przegrało z benchmarkiem). Z kolei w ostatnich 5 latach równo połowa, a w minionych 10 latach 60,53% funduszy uzyskało wynik gorszy od benchmarku.

Szczegółowa analiza średnich stóp zwrotu aktywnie zarządzanych polskich funduszy akcyjnych (równoważonych (equal weighted) i ważonych aktywami (asset weighted)) oraz stóp zwrotu indeksu S&P Poland BMI w okresie rocznym, trzyletnim (zaanualizowana), pięcioletnim (zaanualizowana) i dziesięcioletnim (zaanualizowana) wskazuje, iż w przypadku równoważonych stóp zwrotu średnia stopa zwrotu funduszy okazała się wyższa od stopy zwrotu indeksu S&P Poland BMI w okresach rocznym i trzyletnim, a niższa w okresach pięcioletnim i dziesięcioletnim. Podobnie było w przypadku stóp zwrotu ważonych aktywami – średnia stopa zwrotu funduszy okazała się wyższa od stopy zwrotu indeksu S&P Poland BMI w okresach rocznym i trzyletnim, zaś niższa w okresach pięcioletnim i dziesięcioletnim.

Stopy zwrotu funduszy prezentowane w badaniu SPIVA są stopami zwrotu netto, jednak nie uwzględniają opłat manipulacyjnych. Wyniki badania są także skorygowane tzw. efektem przetrwania (survivorship bias), tzn. uwzględniają także te podmioty, które z różnych przyczyn nie funkcjonowały przez cały analizowany okres. Najczęściej są one bowiem likwidowane lub łączone z innymi funduszami z uwagi na słabe wyniki inwestycyjne – pominięcie ich wyników (i pozostawienie w analizie tylko tych, które przetrwały) faworyzowałoby fundusze względem benchmarku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.