Skip to main content

Fundusz typu ETF na TBSP.Index notowany na GPW

  • Od dziś na GPW dostępny jest nowy fundusz typu ETF na indeks TBSP
  • To dziewiąty fundusz ETF wprowadzony przez Agiofunds TFI, we współpracy z Beta Securities Poland na GPW i pierwszy ETF debiutujący na GPW w 2022 r.

Na Głównym Rynku GPW od dziś notowany jest fundusz Beta ETF TBSP, Polski Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Emisję funduszu przeprowadził AgioFunds TFI, oferującym i animatorem jest Dom Maklerski BOŚ, a koordynatorem produktu Beta Securities Poland.

– Ubiegły rok był rokiem szczególnego rozwoju ETF-ów na światowych rynkach. Według danych ETFGI na koniec 2021 roku globalnie notowanych było 8500 ETF-ów, w których jest zgromadzonych około 10 bilionów USD w aktywach. Na GPW mamy notowanych 11 ETF-ów, dla których instrumentami bazowymi są indeksy akcyjne z rodziny WIG, a także indeksy notowane na zagranicznych rynkach. Beta ETF na indeks TBSP to pierwszy tego typu instrument w ofercie GPW, który daje ekspozycję na rynek obligacji. W skład indeksu wchodzą obligacje zerokuponowe i o stałym oprocentowaniu denominowane w PLN. Indeks publikuje GPW Benchmark na bazie danych z rynku Treasury Bondspot Poland. Wierzymy, że ten instrument spotka się z zainteresowaniem inwestorów – powiedziała Izabela Olszewska, Członek Zarządu GPW.

Instrumentem bazowym nowego ETF-a jest indeks TBSP.Index, obejmujący obligacje wyemitowane przez Skarb Państwa i notowane na rynku Treasury BondSpot Poland.

– Debiutujący dzisiaj Beta ETF TBSP to nasz dziewiąty ETF, pierwszy przedstawiciel nowej klasy aktywów – obligacji, ale przede wszystkim kluczowy element do budowy efektywnych portfeli inwestycyjnych. Dzięki znikomej korelacji TBSP z rynkiem akcji inwestorzy mogą konstruować portfele odpowiadające ich oczekiwanym zwrotom i apetytowi na ryzyko. Jednak obligacje skarbowe to nie tylko niskie ryzyko, to również atrakcyjne stopy zwrotu, pozwalające w horyzoncie kilku lat znacząco pobić inflację. Sam fundusz natomiast to tani „bezobsługowy” i efektywny podatkowo sposób inwestowania w obligacje skarbowe. W pierwszym roku działalności funduszu ustaliliśmy opłatę za zarządzanie na poziomie 0,1%, co w połączeniu z promocyjnymi stawkami opłaty brokerskiej w wybranych domach maklerskich, stanowi bardzo ciekawą ofertę dla wszystkich praktycznie inwestorów – powiedział Robert Sochacki, Członek Zarządu Beta Securities Poland i członek Rady Nadzorczej Agiofunds TFI.

TBSP.Indeks jest indeksem dochodowym uwzględniającym zmiany kursów obligacji, wartości narosłych odsetek oraz dochody z reinwestycji kuponów odsetkowych. W skład portfela wchodzą denominowane
w złotych obligacje zerokuponowe oraz obligacje o stałym oprocentowaniu. Indeks notowany jest na rynku Treasury BondSpot Poland.

– Niezmiennie pozytywnie oceniam konsekwentne poszerzanie palety i uzupełnianie instrumentów ETF dostępnych dla rodzimych inwestorów o kolejne klasy aktywów bazowych. Debiutujący ETF na indeks TBSP jest pierwszym funduszem ETF na warszawskim parkiecie odwzorowującym rynek obligacji. Może okazać się ciekawą alternatywą dla inwestorów pozwalającą na lepszą dywersyfikację portfeli. Cieszę się też, że DM BOŚ może być aktywnym uczestnikiem rozwoju rynku funduszy ETF w Polsce – podkreślił Radosław Olszewski, Prezes DM BOŚ.

ETF, czyli Exchange Traded Fund, to fundusz inwestycyjny notowany na giełdzie, którego zadaniem jest odzwierciedlanie (replikacja) zachowania się danego indeksu giełdowego. Charakteryzuje się możliwością stałej (codziennej) kreacji i umarzania certyfikatów inwestycyjnych. Certyfikaty portfelowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego, czyli w rozumieniu Regulaminu Giełdy tytuły uczestnictwa funduszu typu ETF, notowane są na warszawskiej giełdzie na zasadach analogicznych jak akcje, w szczególności można je swobodnie kupować i sprzedawać, a ich płynność wspierana jest przez animatora rynku (dom maklerski).

Więcej informacji o Beta ETF na stronach: www.gpw.plwww.agiofunds.pl oraz www.bossa.pl.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.