Skip to main content

Fundusz Rockbridge Akcji Lewarowany w likwidacji

Według informacji Rockbridge TFI w dniu 27 lutego 2020 r. została otwarta likwidacja funduszu indeksowy Rockbridge FIO Akcji Lewarowany, którego zadaniem było naśladowanie zmian indeksu WIG20lev. Otwarcie likwidacji nastąpiło na skutek spadku wartości aktywów netto funduszu poniżej poziomu 2 mln zł. Na dzień wyceny 27 lutego 2020 r. wartość aktywów netto funduszu wyniosła 1.815.084,93 zł.

Od dnia 27 lutego 2020 r.:

  • likwidatorowi funduszu przysługują wyłączne prawa do reprezentowania funduszu i zarządzania nim;

  • likwidatorem jest dotychczasowy depozytariusz – mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (Departament Usług Powierniczych ul. Cybernetyki 7a 02-677 Warszawa);

  • fundusz nie może zbywać jednostek uczestnictwa a także odkupywać jednostek uczestnictwa;

  • zgodnie z art. 32 ust. 7 statutu funduszu, w okresie likwidacji likwidator dokonuje wyceny wartości aktywów netto funduszu nie rzadziej niż raz na 7 dni, w ostatnim w danym tygodniu dniu, w którym odbywa się sesja na GPW.

  • Przypomnijmy, iż to drugi w ostatnich tygodniach fundusz indeksowy, który zaprzestał działalności. Od 4 lutego 2020 r., w wyniku cofnięcia przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia Altus TFI na wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, fundusz Altus Short jest reprezentowany przez depozytariusza.

    Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

    Twój email nie zostanie opublikowany.