Skip to main content

Fundusz odwzorowujący zmiany cen na rynku srebra inwestycyjnego w ofercie Quercus TFI

30 grudnia 2020 roku rozpoczął działalność subfundusz Quercus Silver wydzielonego w ramach funduszu parasolowego Quercus Parasolowy SFIO zarządzanego przez Quercus TFI.

Celem subfunduszu jest odwzorowanie zmian cen na rynku srebra inwestycyjnego. Realizuje on swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków w instrumenty pochodne na srebro, przede wszystkim kontrakty terminowe na srebro (pozycja długa) notowane na rynku COMEX prowadzonym przez New York Mercantile Exchange dowolnej serii. Pozostała część aktywów jest inwestowana w instrumenty dłużne.

Subfundusz może być wykorzystywany w okresach, gdy występuje wysokie prawdopodobieństwo wzrostu cen srebra, a inwestor chciałby uzyskać ekspozycję na ten rynek. Subfundusz charakteryzuje się bardzo wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego wynikającym z inwestycji
większości środków w towarowe instrumenty pochodne – kontrakty futures, dla których instrumentem bazowym jest srebro. Rodzaje ryzyk związanych z tymi inwestycjami zostały wskazane w punkcie 1.5 w Rozdziale III K prospektu funduszu Quercus Parasolowy SFIO.

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy albo
planują inwestowanie długoterminowe, albo planują zabezpieczanie
pozycji, którą posiadają w innych produktach finansowych, albo
dokonują krótko- lub średnioterminowych inwestycji o charakterze
spekulacyjnym.

Subfundusz nie posiada benchmarku. Wartość jednostki uczestnictwa
subfunduszu powinna być skorelowana ze zmianami cen na rynku
srebra inwestycyjnego. Walutą bazową subfunduszu jest PLN.

Subfunduszem zarządzają Arkadiusz Bebel i Krzysztof Grudzień.

Minimalna pierwsza wpłata do subfunduszu wynosi 200 tys. zł. Maksymalna opłata za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszu wynosi 3,8%. Opłata za zarządzanie subfunduszem to 2,5% w skali roku, czyli maksymalna stawka jaką w 2021 roku może pobierać TFI.

To drugi, po Quercus Gold, indeksowy fundusz towarowy działający obecnie w Polsce.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.