Skip to main content

Fundusz NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania tańszy i dostępny dla inwestorów indywidualnych

10 października 2019 r. weszły w życie zmiany w statucie funduszu NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO, dzięki którym stał się on dostępny dla inwestorów indywidualnych nie dysponujących znaczącymi zasobami kapitału. Istotnemu obniżeniu, w stosunku do dotychczas obowiązujących, uległy także stawki wynagrodzenia TFI za zarządzanie funduszem.

Zgodnie z art. 31 ust. 1b statutu minimalna wysokość wpłat tytułem nabycia jednostek uczestnictwa kategorii A1 (nowa kategoria jednostek) wynosi 200 zł w przypadku pierwszego ich nabycia oraz 50 zł w przypadku każdego następnego nabycia.

Natomiast zgodnie z nowym brzmieniem art. 20 statutu maksymalna stawka wynagrodzenia towarzystwa z tytułu zarządzania funduszem w przypadku jednostek kategorii A1 wynosi 1,60%. Stawki opłaty za zarządzanie w przypadku pozostałych kategorii jednostek wynoszą także 1,60% (E, F i T) lub 2,00% (A i K). Dotychczas w przypadku wszystkich kategorii jednostek uczestnictwa wynosiły one 3%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.