Skip to main content

Fundusz indeksowy zarządzany przez NN Investment Partners TFI rozpoczął działalność

W dniu dzisiejszym weszły w życie zmiany w statucie funduszu NN FIO Akcji 2 dotyczące polityki inwestycyjnej ogłoszone 3 czerwca br. Fundusz – noszący obecnie nazwę NN Indeks Odpowiedzialny FIO – dąży do odzwierciedlenia składu portfela oraz stopy zwrotu zbliżonej do indeksu WIG-ESG. W związku z powyższym może inwestować do 100 % aktywów w akcje spółek, które w dniu ich nabycia wchodzą w skład indeksu WIG-ESG, a także w instrumenty pochodne, dla których bazę stanowią akcje spółek wchodzących w skład tego indeksu w dniu nabywania danego instrumentu pochodnego.

Skład portfela funduszu, jak i osiągane przezeń stopy zwrotu mogą się różnić od składu oraz stopy zwrotu indeksu WIG-ESG z uwagi na to, że fundusz może dokonywać doboru składników portfela w oparciu o tzw. indeks „sampling”, co oznacza, że w portfelu inwestycyjnym Funduszu mogą znajdować się instrumenty finansowe stanowiące reprezentatywną próbę instrumentów finansowych, która jest zbliżona do pełnego składu indeksu WIG-ESG pod względem kluczowych czynników ryzyka i innych cech.

Ponadto fundusz nie lokuje aktywów w instrumenty finansowe emitowane przez podmioty, które nie spełniają kryteriów określonych w wewnętrznych politykach towarzystwa i grupy kapitałowej, do której należy towarzystwo, ograniczających możliwość inwestowania zarządzanych aktywów w instrumenty finansowe emitowane przez podmioty prowadzące działalność negatywnie oddziaływującą na czynniki środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego.

Fundusz NN Indeks Odpowiedzialny FIO jest pierwszym w Polsce produktem finansowym pasywnie zarządzanym typu smart beta, czyli takim który odwzorowuje wyniki indeksu skonstruowanego w oparciu o inne czynniki niż tylko kapitalizacja rynkowa spółek. Jednym z kryteriów ustalania wag w indeksie WIG-ESG jest bowiem ranking ESG spółek.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.