Skip to main content

Fundusz indeksowy w ofercie Rockbridge TFI

Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce wzbogacił się o nowy, już osiemnasty fundusz indeksowy. 1 lutego 2019 r. rozpoczął działalność Rockbridge FIO WIG20 Lewarowany zarządzany przez Rockbridge TFI, który powstał w wyniku przekształcenia działającego dotychczas funduszu Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej (fundusz ten – jako BPH SFIO Płynnościowy – został zarejestrowany 20 października 2008 r.).

Celem funduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Realizując cel inwestycyjny będzie dążył do odwzorowania stóp zwrotu indeksu WIG20lev. Fundusz będzie lokował przede wszystkim w akcje wchodzące w skład indeksu WIG20 oraz kontrakty terminowe na ten indeks. Lokaty w kontrakty terminowe na indeks WIG20 będą stanowiły od 50% do 250% wartości jego aktywów.

Z uwagi na specyfikę funduszu, tj. dążenie do odwzorowania stóp zwrotu indeksu WIG20lev z możliwością aktywnego odchylania się od modelowej alokacji w akcje, lokaty w instrumenty pochodne będą stanowiły głównie kontrakty na WIG20, w celu uzyskania lewarowanej ekspozycji na ten indeks.

Odwzorowanie stóp zwrotu indeksu WIG20lev będzie oparte na replikacji syntetycznej, tj. zakładającej dobór akcji i kontraktów terminowych w strukturze i proporcji mającej na celu generowanie stóp zwrotu jak najbardziej zbliżonych do indeksu WIG20lev. Konsekwencją przyjętej metody replikacji jest minimalizacja ryzyka kontrahenta, natomiast mogą występować błędy odwzorowania wynikające z kosztów finansowania pozycji, kosztów działalności funduszu (które nie są ujmowane w wartości indeksu WIG20), jak również efektu kapitalizowania (compounding effect).

Co szczególnie ciekawe, strategia funduszu dopuszcza aktywne odchylanie się od indeksu odniesienia poprzez zwiększanie lub zmniejszanie ekspozycji na akcje. Może to stanowić dodatkowe źródło istotnych odchyleń stóp zwrotu z inwestycji w fundusz względem indeksu odniesienia. W konsekwencji, jak zaznacza towarzystwo, mimo iż formalnie Rockbridge FIO WIG20 Lewarowany jest funduszem indeksowym, jego wyniki inwestycyjne mogą w sposób znaczny różnić się od wartości indeksu WIG20lev.

Zgodnie z informacją zamieszczoną w prospekcie informacyjnym, maksymalne stałe wynagrodzenie towarzystwa za zarządzanie funduszem wynosi 2,5% w skali roku. Fundusz może pobierać także wynagrodzenie zmienne. Opłata za wyniki wynosi 20% rocznie od wszystkich zysków osiągniętych przez fundusz, których wysokość przekroczy poziom zysków indeksu WIG20lev, lub od zysków funduszu jeśli stopa zwrotu z indeksu WIG20lev była ujemna. Opłata za wyniki naliczana jest zgodnie z zasadą high water mark. Opłaty manipulacyjne wynoszą 2,5% przy nabyciu (w przypadku jednostek typu A), bądź tyle samo przy umorzeniu (w przypadku jednostek typu B, które mogą być zbywane w ramach IKE oraz IKZE).

Wpłata początkowa do funduszu wynosi co najmniej 1000 zł, a każda następna minimalna wpłata wynosi minimum 100 zł (wartości te mogą być inne w przypadku wpłat w ramach IKE, IKZE lub Planów Oszczędnościowych).

W końcu 2018 r. aktywa netto funduszu wynosiły 4,3 mln zł.

Rockbridge FIO WIG20 Lewarowany jest drugim akcyjnym indeksowym funduszem lewarowanym na polskim rynku – pierwszym tego rodzaju funduszem jest uruchomiony w maju 2010 r. Quercus lev zarządzany przez Quercus TFI.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.