Skip to main content

Fundusz indeksowy Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania zmieni politykę inwestycyjną

20 maja 2024 roku wejdą w życie zmiany w statucie funduszu Goldman Sachs Parasol FIO w zakresie subfunduszu Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania. Subfundusz ten obecnie dąży do odzwierciedlenia składu portfela oraz stopy zwrotu zbliżonej do indeksu WIG-ESG, w związku z czym inwestuje do 100 % aktywów w akcje spółek, które w dniu ich nabycia wchodzą w skład ww. indeksu.

Zgodnie z opublikowanym dziś ogłoszeniem, za trzy miesiące nastąpi zmiana polityki inwestycyjnej i nazwy subfunduszu. Będzie on subfunduszem regionalnym tzn. będzie lokować do 100% swoich aktywów w instrumenty finansowe, w szczególności akcje, emitowane głównie przez spółki zapewniające ekspozycję na Europę Środkową i Wschodnią, w szczególności spółki z siedzibą na terytoriach krajów Europy Środkowej i Środkowo-Wschodniej lub spółki prowadzące znaczącą część działalności gospodarczej na tych terytoriach lub posiadających, w charakterze spółek dominujących, większą część udziałów w spółkach z siedzibą na tych terytoriach, o ile są notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim lub na rynku zorganizowanym w państwie należącym do OECD innym niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie. Nie mniej niż 50% aktywów subfunduszu inwestowana będzie w instrumenty finansowe, w szczególności akcje, emitowane przez spółki notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W charakterze uzupełniającym aktywa subfunduszu będą mogły być również inwestowane w instrumenty finansowe emitowane w spółki niezapewniające ekspozycji na Europę Środkową i Wschodnią. Za pośrednictwem instrumentów pochodnych, głównie transakcji terminowych futures, w których instrumentami bazowymi są indeksy giełdowe lub papiery wartościowe, całkowita ekspozycja netto subfunduszu na akcje będzie mogła osiągnąć poziom 120% wartości aktywów subfunduszu.

Z dniem wejścia w życie wyżej wymienionych zmian polityki inwestycyjnej, ogłoszone zostaną również dalsze zmiany statutu funduszu polegające m.in. na zmianie nazwy subfunduszu.

Przypomnijmy, iż subfundusz Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania jest obecnie największym funduszem indeksowym w Polsce. W końcu stycznia 2024 roku jego aktywa netto wynosiły 1592,2 mln zł, co stanowiło 40,9% aktywów funduszy indeksowych ogółem. W ciągu ostatnich 12 miesięcy aktywa netto subfunduszu wzrosły o 273,7 mln zł (20,8%), natomiast bilans sprzedaży był ujemny i wyniósł -74,6 mln zł.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.