Skip to main content

Fundusz indeksowy Altus Short reprezentowany przez depozytariusza

Na posiedzeniu w dniu 4 lutego 2020 r. Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Altus TFI sankcje administracyjne za naruszenia przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych. W związku z ustaleniem, że naruszenia art. 48 ust. 2a i art. 45a ust. 4a ustawy są rażące, Komisja nałożyła m.in. sankcję administracyjną w postaci cofnięcia Altus TFI zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności.

Choć naruszenia o których mowa w komunikacie KNF były związane jedynie z niektórymi funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi zarządzanymi przez Altus TFI, decyzja organu nadzoru oznacza, że – zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi – od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo wszystkie fundusze inwestycyjne przezeń zarządzane reprezentowane są przez depozytariuszy tych funduszy. Dotyczy to zatem także funduszu indeksowego Altus Short, który jest obecnie reprezentowany przez Bank BGŻ BNP Paribas. Altus TFI nie może podejmować jakichkolwiek czynności związanych z reprezentowaniem, czy zarządzaniem funduszem.

Okres, przez który depozytariusz reprezentuje dany fundusz, zgodnie z art. 68 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, może trwać maksymalnie 3 miesiące od wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia. W tym okresie depozytariusz, kierując się interesem uczestników funduszy, powinien poszukiwać towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które przejmie zarządzanie danym funduszem inwestycyjnym. Po upływie tego okresu, jeżeli zarządzanie funduszami nie zostanie przejęte przez inne TFI, ulegną one rozwiązaniu.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.