Skip to main content

Fundusz indeksowy Altius short przejęty przez BPS TFI

24 kwietnia 2020 r. BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przejęło zarządzanie ALTUS FIO Parasolowym, w trybie określonym w art. 68 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja 2004 r. Zmianie uległa nazwa ALTUS FIO Parasolowego – nowa nazwa to ALTIUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, a także nazwy wydzielonych subfunduszy. Dotyczy to także funduszu indeksowego Altus short, który obecnie nosi nazwę Altius short.

Przypomnijmy, iż do 4 lutego 2020 r. ALTUS FIO Parasolowy zarządzany był przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie. Następnie, w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z 4 lutego 2020 r. w przedmiocie nałożenia sankcji administracyjnej na Altus TFI, ALTUS FIO Parasolowy reprezentowany był przez depozytariusza – BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.

(Sub)fundusz Altius short nie zmienił swojej polityki inwestycyjnej. Zgodnie z art. 92 statutu Altius FIO Parasolowy należy do kategorii funduszy indeksowych i dąży do uzyskania zmiany wartości jednostki uczestnictwa porównywalnej do zmian benchmarku, którym jest indeks WIG20short. Poniżej aktualna karta subfunduszu.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.