Skip to main content

Fundusz Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania zmienił nazwę i politykę inwestycyjną

Zgodnie z zapowiedziami sprzed trzech miesięcy, w dniu dzisiejszym weszły w życie zmiany w statucie funduszu Goldman Sachs Parasol FIO w zakresie subfunduszu Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania – dotychczas największego funduszu indeksowego w Polsce.

Przypomnijmy, iż fundusz ten został utworzony we wrześniu 2019 r. (jako NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania) w ramach przekształcenia funkcjonującego wcześniej funduszu NN FIO Akcji 2 przeznaczonego dla inwestorów instytucjonalnych. Ponieważ zarządzał on aktywami o wartości ok. 1,6 mld zł, stał się zdecydowanie największym funduszem indeksowym w Polsce. Był jednocześnie pierwszym pasywnym zrównoważonym funduszem akcyjnym w naszym kraju, gdyż dążył do naśladowania stopy zwrotu indeksu WIG-ESG. Przez cały okres funkcjonowania jego aktywa oscylowały między 0,97 mld zł (we wrześniu 2022 r.), a 1,72 mld zł (w kwietniu 2024 r.) (por. poniższy wykres), natomiast udział w rynku funduszy indeksowych wahał się pomiędzy 35,5% (we wrześniu 2022 r.), a 49,7% (we wrześniu 2019 r.).

Fundusz nie cieszył się jednak zainteresowaniem inwestorów. Według danych towarzystwa zarządzającego tym funduszem na temat bilansu jego sprzedaży, w okresie od listopada 2020 r. (pierwsze dostępne dane) do kwietnia 2024 r. łączne saldo nabyć i umorzeń było ujemne i wyniosło -345,2 mln zł (por. poniższy wykres).

W związku z planowanym (na dzień 28 czerwca br.) zaprzestaniem publikowania indeksu WIG-ESG przez GPW Benchmark, z uwagi na brak zainteresowania rynkowego tym indeksem, Goldman Sachs TFI zdecydowało się na całkowitą zmianę profilu inwestycyjnego i nazwy tego funduszu.

Obecnie jest to subfundusz Goldman Sachs Akcji CEE i jest aktywnie zarządzany. Jest podmiotem akcyjnym regionalnym, tzn. lokuje do 100% aktywów w instrumenty finansowe, w szczególności akcje, emitowane przez spółki z siedzibą w krajach Europy Środkowej i Środkowo-Wschodniej. Nie mniej niż 50% aktywów subfunduszu jest inwestowane w akcje emitowane przez spółki notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W charakterze uzupełniającym aktywa subfunduszu mogą być również inwestowane w instrumenty finansowe emitowane w spółki niezapewniające ekspozycji na Europę Środkową i Wschodnią. Za pośrednictwem instrumentów pochodnych, głównie transakcji terminowych futures, w których instrumentami bazowymi są indeksy giełdowe lub papiery wartościowe, całkowita ekspozycja netto subfunduszu na akcje może osiągnąć poziom 120% wartości aktywów subfunduszu.

W konsekwencji przekształcenia funduszu w podmiot aktywnie zarządzany, aktywa funduszy indeksowych zmniejszyły się o ok. 1,7 mld zł, wobec czego wynoszą obecnie ok. 2,6 mld zł (według danych z końca kwietnia br.).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.