Skip to main content

Fundusz ETF iShares Emerging Markets w nowej strukturze Deutsche Banku PBC

Deutsche Bank PBC wraz z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie EUROPA wprowadził do oferty 10-letni produkt ubezpieczeniowo-inwestycyjny db Inwestuj w Przyszłość – Stabilny Wzrost IV, w tej subskrypcji powiązany z indeksem umożliwiającym inwestycje w akcje i obligacje przy maksymalnej dywersyfikacji geograficznej w ramach rynków wschodzących. Produkt pozwala osiągać potencjalne zyski z pełnej kwoty inwestycji przy jednorazowej wpłacie zaledwie 20 proc. przeznaczonych na nią środków. Dostępny jest on również w ramach oferty promocyjnej umożliwiającej dodatkowy zysk 10% w skali roku na 3-miesięcznej lokacie oraz otrzymanie jednej z atrakcyjnych nagród: iPod Nano, iPod Touch, iPad WiFi lub MacBook Air. Subskrypcja „db Inwestuj w Przyszłość-Stabilny Wzrost IV” trwa do 29 grudnia 2010 r. w sieci oddziałów Deutsche Bank PBC.

db Inwestuj w Przyszłość – Stabilny Wzrost IV ma formę grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie opartego o inwestycję w ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy. Konstrukcja produktu zapewnia 100-procentową ochronę składki zainwestowanej na koniec okresu odpowiedzialności. Co ważne, już od pierwszego dnia ubezpieczenia na potencjalny zysk pracuje cała zadeklarowana kwota inwestycji, pomimo, że klient na początku wpłaca tylko jej 20 procent. Pozostałe 80 procent należy wpłacać co miesiąc przez 10 lat, czyli w okresie trwania programu.

Środki inwestowane są w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy „Libra Emerging Markets”, którego aktywa lokowane są do 100 proc. w certyfikaty emitowane przez BNP Paribas Arbitrage Issuance BV umożliwiające inwestycję na rynkach akcji i obligacji przy maksymalnej dywersyfikacji geograficznej w ramach rynków wschodzących. Wycena certyfikatów oparta jest na indeksie BNP PARIBAS Libra Emerging Markets PLN ER Index. Jest to indeks o unikalnej konstrukcji, na którą składa się: wersja Excess Return funduszu iShares Emerging Markets Index Fund, mechanizm zmiennego zaangażowania w iShares Emerging Markets Index ER w zależności od poziomu zmienności (wahań rynku), gdzie docelowy poziom zmienności to 20% w skali roku, oraz zaimplementowany na EEM Risk Controlled ER prosty mechanizm średnich ruchomych, na podstawie których podejmowane są decyzje inwestycyjne.

Mechanizm działania indeksu skonstruowany jest tak, aby osiągać satysfakcjonujący zysk bez względu na koniunkturę rynkową. W okresach, kiedy indeks EEM Risk Controlled ER reprezentujący rynek akcji krajów rozwijających się wykazuje trend wzrostowy, strategia oferuje wysoką ekspozycję na ten indeks. Natomiast w okresach spadków na giełdach, które często połączone są ze spadkiem stóp procentowych (a tym samym wzrostem wartości obligacji), pozwala uzyskać ekspozycję na rynek obligacji.

Aby rozpocząć inwestycję w ramach db Inwestuj w Przyszłość – Stabilny Wzrost, należy wpłacić jednorazową pierwszą składkę w wysokości co najmniej 4500 zł lub inną wielokrotność kwoty 2250 zł. Natomiast w okresie odpowiedzialności, co miesiąc przez 10 lat należy wpłacać składkę bieżącą w wysokości co najmniej 179,70 zł, przy czym wysokość składki bieżącej ustalana jest na podstawie zadeklarowanej składki zainwestowanej.

Opłata administracyjna wynosi 1,98 proc. w skali roku od 80% zadeklarowanej kwoty inwestycji. W przypadku rezygnacji z inwestycji przed końcem okresu odpowiedzialności, pobierana jest opłata likwidacyjna naliczana procentowo od wartości umorzonych jednostek uczestnictwa. Klient objęty jest ochroną ubezpieczeniową i może wskazać jednego lub więcej uprawnionych do otrzymania świadczenia w razie swojej śmierci. Kwota stanowiąca świadczenie ubezpieczeniowe z tego tytułu nie jest opodatkowana od spadków i darowizn, a jej wypłata nie wymaga przeprowadzania postępowania spadkowego.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.