Skip to main content

Dwa produkty strukturyzowane Deutsche Banku PBC oparte o fundusze ETF

W minionym tygodniu Deutsche Bank PBC rozpoczął subskrypcję dwóch produktów strukturyzowanych, które bazują m.in. na wycenie tytułów uczestnictwa funduszy typu ETF.

db Gwarancja – Złota Era to dwuletni ubezpieczeniowo-inwestycyjny produkt strukturyzowany (w postaci grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym) wprowadzony przez Deutsche Bank PBC we współpracy z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia. Produkt ten umożliwia inwestycję na rynku złota oraz zapewnia 100-procentową ochronę zainwestowanego kapitału. W trakcie pierwszej subskrypcji produkt dostępny jest w oddziałach Deutsche Bank PBC do 19 sierpnia. Wysokość potencjalnego zysku z inwestycji zależy od wyników ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, którego aktywa są inwestowane w 100 procentach w strukturyzowane papiery wartościowe Banku Barclays Capital. Papiery te oparte są na strategii inwestycyjnej na rynku złota Gold Trendvol Strategy. Gold Trendvol Strategy to strategia inwestycyjna Barclays Banku PLC, która umożliwia zarabianie zarówno na wzrostach cen złota, jak i spadku jego wartości. Strategia polega na analizie trendu na rynku złota i, w zależności od trendu wzrostowego lub spadkowego, zajmowaniu pozycji długiej lub krótkiej w funduszu złota SPDR Gold Trust. SPDR Gold Trust jest największym funduszem typu ETF odzwierciedlającym ceny złota na rynku kasowym. Fundusz wyceniany jest w dolarach amerykańskich i notowany jest na NYSE. W ramach db Gwarancji – Złota Era udział klienta w zyskach wypracowanych w ramach strategii inwestycyjnej wyniesie od 80 do 100 procent (wartość ta zostanie ustalona 18 sierpnia 2010 r.). Opłata wstępna wynosi 0,5% wartości początkowej inwestycji. Minimalna składka ubezpieczeniowa to 2 010 zł. Zakresem ubezpieczenia objęty jest zgon ubezpieczonego. Klient może wskazać jednego lub więcej uprawnionych do otrzymania świadczenia w przypadku jego zgonu.

Do 27 sierpnia trwa pierwsza w oddziałach Deutsche Bank PBC subskrypcja certyfikatów strukturyzowanych Worst of Express, których emitentem jest londyński Deutsche Bank AG. Instrumentami bazowymi Certyfikatów są indeksy akcji spółek europejskich EURO STOXX 50 i spółek amerykańskich Standard & Poor’s 500 oraz tytuły uczestnictwa notowanego na giełdzie papierów wartościowych w Nowym Jorku funduszu ETF iShares MSCI Brazil odzwierciedlającego największe i najbardziej płynne akcje spółek brazylijskich. Certyfikaty Worst of Express to instrument finansowy o maksymalnie 5-letnim horyzoncie inwestycyjnym, dopuszczony do publicznego obrotu w Polsce. Konstrukcja certyfikatów pozwala na osiąganie zysków zarówno w przypadku wzrostu cen na globalnych rynkach akcji, jak i w okresie stagnacji. Instrument umożliwia uzyskanie stopy zwrotu w postaci kuponu o wartości od 11,5 do 15,5% w skali roku, przy czym jego ostateczna wartość zostanie ustalona na dzień przed zakończeniem subskrypcji, tj. 26 sierpnia br. Zgodnie z założeniami, instrument będzie podlegał obserwacjom w 6-miesięcznych okresach od daty emisji. Jeśli wartość wszystkich aktywów bazowych w dniu obserwacji osiągnie poziom równy lub wyższy od poziomu początkowego, wówczas certyfikat zostanie wykupiony. Jeżeli certyfikat nie zostanie wcześniej wykupiony, a w dniu zapadalności produktu poziomy końcowe wszystkich jego aktywów bazowych przekroczą poziom 60% wartości początkowej, inwestor otrzyma 100% zainwestowanego kapitału. Ryzyko, które ponosi inwestor, ograniczone jest dzięki mechanizmowi „poduszki finansowej”. Bariera na poziomie 60% poziomu początkowego każdego z aktywów bazowych powoduje, że zainwestowany kapitał jest chroniony przed spadkami na globalnych rynkach akcji pod warunkiem, że indeksy EURO STOXX 50, Standard & Poor’s 500 oraz tytuły uczestnictwa funduszu ETF iShares MSCI Brazil nie spadną w dniu zakończenia inwestycji o więcej niż 40% od wartości swoich poziomów początkowych. Certyfikaty denominowane są w złotych. Wartość nominalna (a zarazem cena emisyjna) jednego certyfikatu wynosi 100 zł. Zapisów można dokonywać na co najmniej 10 certyfikatów. Po zakończeniu subskrypcji Deutsche Bank AG planuje złożenie wniosku o dopuszczenie certyfikatów Worst of Express do notowania na GPW.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.