Skip to main content

Drugi fundusz indeksowy odwzorowujący indeks WIG20short

28 września 2012 r. rozpoczął działalność subfundusz ALTUS short wchodzący w skład funduszu ALTUS FIO Parasolowy zarządzanego przez ALTUS TFI. Dąży on do uzyskania zmiany wartości jednostki uczestnictwa porównywalnej do zmian benchmarku, którym jest indeks WIG20short. Inwestycja w subfundusz może być wykorzystywana przy trendach spadkowych na rynku akcji lub może stanowić zabezpieczenie istniejącej pozycji w innych instrumentach finansowych. Subfundusz przeznaczony jest m.in. dla inwestorów, którzy planują inwestowanie długoterminowe, zakładają trend spadkowy na rynku akcji, a przy tym akceptują bardzo wysokie ryzyko związane z inwestycjami w instrumenty pochodne, możliwość silnych wahań wartości inwestycji oraz utratę znacznej części zainwestowanych środków. Minimalna pierwsza wpłata do subfunduszu wynosi 1 tys. zł, a każda następna minimum 100 zł. Maksymalna płata manipulacyjna sięga 4,0%. Aktualna stała opłata za zarządzanie to 3,6% w skali roku, zaś opłata zmienna za zarządzanie 20% ponad benchmark.

To drugi fundusz indeksowy na polskim rynku, który odwzorowuje zachowanie indeksu odwrotnego WIG20short (indeksu zachowującego się przeciwnie do notowań indeksu WIG20) – pierwszym był uruchomiony w maju 2010 r. Quercus short zarządzany przez Quercus TFI. Nowy subfundusz charakteryzuje się jednak znacznie większą dostępnością (w przypadku funduszu Quercusa poziom pierwszej minimalnej wpłaty to 200 tys. zł).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.