Skip to main content

Debiut ETF-ów LYXOR ETF DAX oraz LYXOR ETF S&P 500

31 maja 2011 na Głównym Rynku GPW zadebiutowały ETF-y LYXOR ETF DAX oraz LYXOR ETF S&P 500.Emitent

MULTI UNITS LUXEMBOURG to spółka inwestycyjna ze zmiennym kapitałem zakładowym (SICAV – Société d’Investissement à Capital Variable) z wieloma Subfunduszami założona 29 marca 2006 r. w Luksemburgu i zarejestrowana zgodnie z Częścią I luksemburskiej Ustawy z 20 grudnia 2002 r. dotyczącej przedsięwzięć zbiorowego inwestowania. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.Od 22 września 2010 r. na GPW są notowane ETF-y WIG20 wyemitowane przez tego Emitenta.

Informacje o instrumentach

  • ETF S&P 500 („Subfundusz”) tytułów uczestnictwa funduszu typu ETF (Exchange Traded Fund) opartego o indeks S&P500 (9.060.000 szt.) – szacowana wartość instrumentów wprowadzonych to 337,03 mln zł

  • ETF DAX („Subfundus”) tytułów uczestnictwa funduszu typu ETF (Exchange Traded Fund) opartego o indeks DAX (14.810.000 szt.) – szacowana wartość instrumentów wprowadzonych to 4,12 mld zł

Konstrukcja instrumentuTytuły uczestnictwa funduszu typu ETF są papierem wartościowym. Są notowane na Giełdzie na rynku podstawowym w systemie notowań ciągłych na zasadach i w godzinach analogicznych jak akcje. Cena tytułów uczestnictwa jest uzależniona odpowiednio od indeksu DAX oraz S&P 500. Wartość jednostki to 1/100 indeksu.Data emisji

  • ETF S&P 500 – 18.05.2010 r.

  • ETF DAX – 28.06.2006 r.

Data wykupu

Fundusz działa bez określonego terminu wykupu tytułów uczestnictwa. Zgodnie z prospektem emisyjnym Spółki, członkowie Rady Dyrektorów, która jest odpowiedzialna za kierowanie Spółką tj. kontrolowanie, administrowanie i ustalanie ogólnych celów i polityki inwestycyjnej, mogą w dowolnym momencie podjąć decyzję o rozwiązaniu Subfunduszu. W wypadku rozwiązania Subfunduszu, Dyrektorzy mogą oferować posiadaczom tytułów uczestnictwa Subfunduszu zamianę ich tytułów uczestnictwa na tytuły uczestnictwa innego Subfunduszu na warunkach ustalonych przez Dyrektorów, albo umorzenie ich tytułów za gotówkę w Wartości Aktywów Netto na tytuł uczestnictwa (łącznie z wszystkimi szacowanymi wydatkami i kosztami związanymi z rozwiązaniem) ustaloną na Datę Wyceny.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.