Skip to main content

Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ – podstawowe informacje (I)

25 lutego 2020 roku do obrotu na GPW w Warszawie zostaną wprowadzone certyfikaty inwestycyjne kolejnego funduszu typu ETF – Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ. Będzie to siódmy ETF notowany na warszawskim parkiecie oraz piąty (po Lyxor WIG20 UCITS ETF – Acc, Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ, Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ i Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ), dla którego warszawska giełda jest pierwszym miejscem notowań (primary listing). Poniżej prezentujemy wybrane, najważniejsze informacje formalno-prawne dotyczące nowego ETF-a na warszawskim parkiecie i podmiotów zaangażowanych w jego funkcjonowanie.

Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ jest funduszem inwestycyjnym regulowanym przez ustawę z 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. nr 146, poz. 1546, z późn. zm.). Jest to zatem czwarty ETF zarejestrowany w Polsce i podlegający polskiemu prawu (ETF-y Lyxora notowane na warszawskiej giełdzie są notyfikowanymi w naszym kraju subfunduszami luksemburskiego funduszu parasolowego Multi Units Luxembourg zarządzanego przez Lyxor International Asset Management). 7 stycznia 2020 r. Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem 1665.

Biorąc pod uwagę formę prawną Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym emitującym papiery wartościowe – certyfikaty inwestycyjne. Forma prawa w jakiej funkcjonuje odróżnia go nie tylko od funduszy ETF Lyxora, ale też od większości ETF-ów w Europie i na świecie funkcjonujących w formie (sub)funduszy otwartych. Choć jest funduszem zamkniętym może, tak jak czynią to fundusze otwarte, w sposób ciągły emitować certyfikaty inwestycyjne. Jest to możliwe, gdyż działa w specyficznej formie prawnej funduszu portfelowego. To szczególny typ funduszu inwestycyjnego, którego tworzenie jest możliwe od momentu wejścia w życie w 2004 roku ustawy o funduszach inwestycyjnych. Działalność funduszy portfelowych określają przepisy Działu VII Rozdziału 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Pierwszym funduszem portfelowym na polskim rynku był Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ.

Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ jest zarządzany AgioFunds TFI działające na polskim rynku od kwietnia 2009 r. Towarzystwo to zarządza obecnie 57 funduszami inwestycyjnymi, głównie o charakterze zamkniętym. Według danych IZFiA w końcu stycznia 2020 r. łączna wartość aktywów netto zarządzanych przez fundusze AgioFunds wynosiła 6,21 mld zł, co stanowiło 2,3o% aktywów netto całego rynku. AgioFunds to całkowicie polska, prywatna instytucja finansowa, niezwiązana kapitałowo z podmiotami korporacyjnymi rynku finansowego. Jej największymi akcjonariuszami są: Tomasz Kona (31,0% głosów na WZA towarzystwa), Mariusz Skwaroń (19,1%), Jacek Jastrzębski (15,0%), Adam Dakowicz (13,5%) i Marcin Chadaj (11,9%). Prezesem towarzystwa jest Dariusz Wieloch, zaś przewodniczącym Rady Nadzorczej Andrzej Dorosz. AgioFunds TFI jest członkiem Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA).

Podmiotem, który współtworzył z AgioFunds TFI fundusz Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ była spółka Beta Securities Poland. Podmioty te zawarły umowę o współpracy 31 marca 2016 r., na mocy której Beta Securities Poland zobowiązała się do wspierania AgioFunds TFI w procesie tworzenia funduszu, a po jego utworzeniu, także w procesie jego zarządzania. Beta Securities Poland jest własnością izraelskich finansistów, którzy wcześniej stworzyli największą firmę zarządzającą funduszami ETF w Izraelu. Dziś jest ona wiodącym dostawcą tego typu funduszy na giełdzie w Tel Awiwie. W Polsce Beta Securities Poland koncentruje się wyłącznie na rozwoju rynku ETF oraz pasywnych form inwestowania. Prezesem spółki jest Boaz Nagar, a członkami zarządu są Robert Sochacki i Kazimierz Szpak.

Funkcję oferującego pełni Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska. Doradcą prawnym jest T. Studnicki K. Płeszka Z. Ćwiąkalski J. Górski sp.k. Depozytariuszem funduszu jest mBank.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.