Skip to main content

Beta ETF TBSP Portfelowy FIZ – podstawowe informacje (I)

17 stycznia 2022 roku do obrotu na GPW w Warszawie zostaną wprowadzone certyfikaty inwestycyjne kolejnego funduszu typu ETF – Beta ETF TBSP Portfelowy FIZ. Będzie to jedenasty ETF notowany na warszawskim parkiecie oraz dziewiąty (po Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ, Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ, Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ, Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ, Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowy FIZ, Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowy FIZ, Beta ETF WIGtech Portfelowy FIZ i Beta ETF sWIG80TR Portfelowy FIZ), dla którego warszawska giełda jest pierwszym miejscem notowań (primary listing). Poniżej prezentujemy wybrane, najważniejsze informacje formalno-prawne dotyczące zarówno nowego ETF-a jak i podmiotów zaangażowanych w jego funkcjonowanie.

Beta ETF TBSP Portfelowy FIZ jest funduszem inwestycyjnym regulowanym przez ustawę z 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. nr 146, poz. 1546, z późn. zm.). Jest to zatem dziewiąty ETF zarejestrowany w Polsce i podlegający polskiemu prawu (dwa ETF-y Lyxora notowane na warszawskiej giełdzie są notyfikowanymi w naszym kraju subfunduszami luksemburskiego funduszu parasolowego Multi Units Luxembourg zarządzanego przez Lyxor International Asset Management). 15 listopada 2021 r. Beta ETF TBSP Portfelowy FIZ został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem 1702.

Biorąc pod uwagę formę prawną Beta ETF TBSP Portfelowy FIZ jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym emitującym papiery wartościowe – certyfikaty inwestycyjne. Forma prawa w jakiej funkcjonuje odróżnia go nie tylko od funduszy ETF Lyxora, ale też od większości ETF-ów w Europie i na świecie funkcjonujących w formie (sub)funduszy otwartych. Mimo iż jest funduszem zamkniętym może, tak ma to miejsce w przypadku funduszy otwartych, emitować certyfikaty inwestycyjne w sposób ciągły. Jest to możliwe, gdyż działa w specyficznej formie prawnej – funduszu portfelowego. To szczególny typ funduszu inwestycyjnego, którego funkcjonowanie regulują przepisy Działu VII Rozdziału 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Beta ETF TBSP Portfelowy FIZ jest zarządzany AgioFunds TFI działające na polskim rynku od kwietnia 2009 r. Towarzystwo to zarządza obecnie 66 funduszami inwestycyjnymi (w tym kilka znajduje się w likwidacji), głównie o charakterze zamkniętym. Według danych IZFiA w końcu listopada 2021 r. łączna wartość aktywów netto zarządzanych przez fundusze AgioFunds wynosiła 7,85 mld zł, co stanowiło 2,60% aktywów netto całego rynku. AgioFunds to całkowicie polska, prywatna instytucja finansowa, niezwiązana kapitałowo z podmiotami korporacyjnymi rynku finansowego. Jej największymi akcjonariuszami są: Tomasz Kona (31,0% głosów na WZA towarzystwa), Mariusz Skwaroń (19,1%), Jacek Jastrzębski (15,0%), Adam Dakowicz (13,5%) i Marcin Chadaj (11,9%). Prezesem towarzystwa jest Mariusz Jagodziński, zaś przewodniczącym Rady Nadzorczej Krzysztof Dresler.

Podmiotem, który współtworzył z AgioFunds TFI fundusz Beta ETF TBSP Portfelowy FIZ, była spółka Beta Securities Poland. Podmioty te zawarły umowę o współpracy 31 marca 2016 r., na mocy której Beta Securities Poland zobowiązała się do wspierania AgioFunds TFI w procesie tworzenia funduszy ETF, a po ich utworzeniu, także w procesie ich zarządzania. Beta Securities Poland jest własnością izraelskich finansistów, którzy wcześniej stworzyli największą firmę zarządzającą funduszami ETF w Izraelu. Dziś jest ona wiodącym dostawcą tego typu funduszy na giełdzie w Tel Awiwie. W Polsce Beta Securities Poland koncentruje się wyłącznie na rozwoju rynku ETF oraz pasywnych form inwestowania. Prezesem spółki jest Boaz Nagar, a członkami zarządu są Robert Sochacki i Kazimierz Szpak.

Funkcję oferującego pełni Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska. Doradcą prawnym jest T. Studnicki K. Płeszka Z. Ćwiąkalski J. Górski sp.k. Depozytariuszem funduszu jest mBank.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.