Skip to main content

Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ – podstawowe informacje (I)

5 września 2019 roku do obrotu na GPW w Warszawie zostaną wprowadzone certyfikaty inwestycyjne kolejnego w Polsce funduszu typu ETF – Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ. Będzie to piąty ETF notowany na warszawskim parkiecie oraz trzeci (po Lyxor WIG20 UCITS ETF – Acc i Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ), dla którego GPW w Warszawie jest pierwszym miejscem notowań (primary listing). Poniżej zaprezentowane zostały wybrane, najważniejsze informacje formalno-prawne dotyczące nowego funduszu ETF.

Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ – podobnie jak jego poprzednik Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ – jest funduszem inwestycyjnym regulowanym przez ustawę z 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. nr 146, poz. 1546, z późn. zm.). Jest to zatem drugi ETF zarejestrowany w Polsce i podlegający polskiemu prawu (trzy ETF-y Lyxora notowane na warszawskiej giełdzie są notyfikowanymi w naszym kraju subfunduszami luksemburskiego funduszu parasolowego Multi Units Luxembourg zarządzanego przez Lyxor International Asset Management). Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ został wpisany 31 lipca 2019 r. do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem 1656.

Biorąc pod uwagę formę prawną Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym emitującym papiery wartościowe – certyfikaty inwestycyjne. To odróżnia go nie tylko od funduszy ETF Lyxora, ale też od większości ETF-ów w Europie i na świecie funkcjonujących w formie (sub)funduszy otwartych. Choć jest funduszem zamkniętym może, tak jak czynią to fundusze otwarte, w sposób ciągły emitować certyfikaty inwestycyjne. Jest to możliwe, gdyż działa w specyficznej formie prawnej funduszu portfelowego. Jest to szczególny typ funduszu inwestycyjnego, możliwość tworzenia którego wprowadziła ustawa o funduszach inwestycyjnych w 2004 roku (więcej informacji na temat tego typu funduszy można znaleźć tutaj).

Fundusz Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ jest zarządzany przez AgioFunds TFI. Towarzystwo to otrzymało zgodę organu nadzoru na zarządzanie funduszami inwestycyjnymi w kwietniu 2009 toku i zarządza obecnie 53 funduszami inwestycyjnymi (głównie funduszami zamkniętymi). W końcu lipca łączna wartość aktywów netto zarządzanych przez fundusze AgioFunds wynosiła (według danych IZFiA) 6,42 mld zł, co stanowiło 2,49% aktywów całego rynku. Jest to całkowicie polska, prywatna i niezależna instytucja finansowa, niezwiązana kapitałowo z podmiotami korporacyjnymi rynku finansowego. Jej największymi akcjonariuszami są: Tomasz Kona (26,1% akcji w kapitale zakładowym towarzystwa), Mariusz Skwaroń (16,051%), Jacek Jastrzębski (12,615%), Adam Dakowicz (11,353%) i Marcin Chadaj (10,005%); ponadto AgioFunds TFI posiada akcje stanowiące 15,9% akcji w kapitale zakładowym towarzystwa. Prezesem towarzystwa jest Adam Dakowicz, zaś wiceprezesami Mariusz Skwaroń i Marcin Chadaj (ten ostatni 2 września złożył rezygnację z pełnionej funkcji – skład zarządu zostanie uzupełniony 9 września). Przewodniczącym Rady Nadzorczej Andrzej Dorosz. AgioFunds TFI jest członkiem Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA).

Podmiotem, który współtworzył Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ z AgioFunds TFI była spółka Beta Securities Poland. Podmioty te zawarły umowę o współpracy 31 marca 2016 r., na mocy której Beta Securities Poland zobowiązała się do wspierania AgioFunds TFI w procesie tworzenia funduszu, a po jego utworzeniu, także w procesie jego zarządzania. Beta Securities Poland jest własnością izraelskich finansistów, którzy wcześniej stworzyli największą firmę zarządzającą funduszami ETF w Izraelu. Dziś jest ona wiodącym dostawcą tego typu funduszy na giełdzie w Tel Awiwie. W Polsce Beta Securities Poland koncentruje się wyłącznie na rozwoju rynku ETF oraz pasywnych form inwestowania. Prezesem spółki jest Boaz Nagar, a członkami zarządu są Robert Sochacki i Kazimierz Szpak.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.