Skip to main content

Altus short motorem wzrostu rynku funduszy indeksowych

Tak jak w grudniu 2014 r. wycofanie znaczącego kapitału z jednego z funduszy indeksowych wywołało wyraźny spadek wartości aktywów netto (WAN) całej kategorii tych funduszy, tak w styczniu istotny napływ środków finansowych do innego funduszu indeksowego spowodował relatywnie duży przyrost ich WAN. Według naszych obliczeń dokonanych na podstawie danych o aktywach funduszy inwestycyjnych w Polsce zgromadzonych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA), w styczniu 2015 r. aktywa siedmiu funduszy indeksowych wzrosły o 15,9 mln zł (8,3%) do 207,2 mln zł, czyli do poziomu zbliżonego do listopada ubiegłego roku. Tym samym był to najwyższy miesięczny wzrost WAN funduszy indeksowych od niemal roku, tj. od lutego 2014 r. W porównaniu z pierwszym miesiącem 2014 r. wzrost WAN był większy o 10,3 mln zł.

Bohaterem stycznia na rynku funduszy indeksowych w Polsce stał się subfundusz Altus short odwzorowujący wyniki indeksu WIG20short. Aktywa tego podmiotu zwiększyły się w minionym miesiącu blisko dwudziestoczterokrotnie (!) – z 0,64 mln zł do 15,28 mln zł. WAN pozostałych pięciu funduszy indeksowych naśladujących indeksy krajowego rynku akcji lub indeksy pochodne tych indeksów (oprócz ww. subfunduszu także subfunduszy Quercus short i Quercus lev zarządzanych przez Quercus TFI, (sub)funduszy Ipopema m-Indeks FIO i Ipopema Short Equity zarządzanych przez Ipopema TFI oraz subfunduszu UniBessa zarządzanego przez Union Investment TFI) nie uległa większym zmianom. Na uwagę zasługuje jedynie wzrost aktywów funduszu Ipopema m-Indeks FIO o 4,6 mln zł do najwyższego poziomu od listopada 2013 r. (32,5 mln zł) oraz spadek aktywów subfunduszu Ipopema Short Equity o 2,6 mln zł.

Dziesięcioprocentowy wzrost wartości aktywów netto zanotował w styczniu subfundusz Quercus Gold, którego cel inwestycyjny to odwzorowywanie zmian cen na rynku złota inwestycyjnego. Na koniec miesiąca zarządzał on środkami finansowymi o wartości 18,4 mln zł – o 1,7 mln zł wyższymi niż miesiąc wcześniej.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.