Skip to main content

Aktywa i napływ netto kapitału do funduszy indeksowych w Polsce – sierpień 2023 r.

Sierpień był czwartym w tym roku miesiącem, w którym wartość aktywów netto funduszy indeksowych w Polsce zmniejszyła się. Choć głównym powodem tego spadku była dekoniunktura na warszawskim parkiecie (indeks WIG20 stracił na wartości 7,58%, indeks mWIG40 2,98%, a indeks sWIG80 4,02%), to jednak istotną rolę odegrało także ujemne saldo sprzedaży. Był to bowiem szósty miesiąc w rzędu, w którym wartość nabyć jednostek uczestnictwa w tej grupie funduszy była wyraźnie mniejsza od wartości umorzeń.

Według naszych obliczeń, na podstawie danych o aktywach funduszy inwestycyjnych w Polsce publikowanych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami, WAN 28 funduszy indeksowych zmniejszyła się w sierpniu o 151,0 mln zł (4,2%) do 3463,0 mln zł. W pierwszych ośmiu miesiącach bieżącego roku aktywa funduszy indeksowych zwiększyły się o 354,7 mln zł (11,4%), podczas gdy w tym samym okresie 2022 roku zmalały o 1059,1 mln zł (26,2%).

W sierpniu zmalały aktywa netto 21 funduszy. Największych spadków doświadczyły fundusze Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania (-95,7 mln zł), Quercus Lev (-21,7 mln zł), PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (-11,0 mln zł) i PKO Akcji Rynku Polskiego (-9,7 mln zł). Jedynie siedem funduszy indeksowych zanotowało wzrost aktywów – najbardziej wzrosły one w funduszu inPZU Inwestycji Ostrożnych (+13,8 mln zł).

Sześć kategorii funduszy indeksowych odnotowało spadek WAN. W największym stopniu zmniejszyły się aktywa funduszy akcyjnych, zarówno tych inwestujących w Polsce (-106,3 mln zł), jak i za granicą (-28,0 mln zł). Jedyną grupą funduszy, której aktywa wzrosły w minionym miesiącu, były fundusze dłużne krótkoterminowe inwestujące na rynku polskim (+13,8 mln zł).

Cztery towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzające funduszami indeksowymi zanotowały w sierpniu spadek wartości ich aktywów. Najbardziej zmalały aktywa funduszy Goldman Sachs TFI (-96,5 mln zł) oraz PKO TFI (-30,5 mln zł). Niewielki wzrost WAN odnotowały jedynie fundusze indeksowe PZU (+1,8 mln zł).

Według naszych obliczeń, dokonanych na podstawie publikowanych przez TFI danych o sprzedaży 27 funduszy indeksowych (zarządzanych przez Quercus TFI, PKO TFI, TFI PZU i Goldman Sachs TFI), w sierpniu 2023 r. saldo nabyć i umorzeń wyniosło -11,4 mln zł. Choć było mniejsze niż w czterech poprzednich miesiącach, trudno uznać ten rezultat za pozytywny i świadczący o poprawie nastrojów wśród uczestników funduszy indeksowych w Polsce. Od początku 2023 roku saldo to wyniosło już (-100,2 mln zł).

Co ciekawe, 14 funduszy indeksowych – czyli nieco więcej niż połowa – zanotowało w minionym miesiącu dodatni bilans sprzedaży, jednak w większości przypadków był on niewielki. Na tym tle wyróżniły się jedynie fundusze inPZU Inwestycji Ostrożnych (+13,3 mln zł) i inPZU Akcje Polskie (+3,7 mln zł). Natomiast wśród 13 funduszy, w przypadku których saldo nabyć i umorzeń było ujemne, najwięcej kapitału odpłynęło z Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania (-11,2 mln zł), inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (-4,2 mln zł), Quercus lev (-4,1 mln zł), PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (-3,9 mln zł) oraz PKO Akcji Rynku Polskiego (-3,6 mln zł).

Największy odpływ netto kapitału zanotowały w sierpniu fundusze akcji polskich (-11,1 mln zł), natomiast jedyną grupą funduszy indeksowych, której bilans sprzedaży był dodatni, okazały się fundusze dłużnych polskich krótkoterminowe (+13,3 mln zł). W ujęciu podmiotowym tylko TFI PZU zanotowało przewagę nabyć nad umorzeniami (+15,6 mln zł – to drugi najlepszy wynik tego towarzystwa w tym roku), natomiast największego odpływu netto kapitału doświadczyły fundusze Goldman Sachs TFI (-12,0 mln zł).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.