Skip to main content

Aktywa i napływ netto kapitału do funduszy indeksowych w Polsce – październik 2023 r.

Znacząca poprawa nastrojów na giełdach w minionym miesiącu, w tym również na warszawskim parkiecie, przyczyniła się do istotnego wzrostu aktywów funduszy indeksowych oraz dużego napływu netto kapitału – w szczególności do produktów akcyjnych.

Według naszych obliczeń, na podstawie danych o aktywach funduszy inwestycyjnych w Polsce publikowanych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami, w październiku WAN 35 funduszy indeksowych (w minionym miesiącu grono to powiększyło się o fundusz Quercus Tech lev) wzrosła aż 259,4 mln zł (7,6%) do 3672,2 mln zł, czyli do najwyższego poziomu od marca 2022 r. Październikowy wzrost okazał się największy od niemal trzech lat, czyli od grudnia 2020 r. W okresie 10 miesięcy bieżącego roku aktywa funduszy indeksowych zwiększyły się o 563,9 mln zł (+18,1%), podczas gdy w analogicznym okresie 2022 roku zmalały o 1170,1 mln zł (-28,9%).

W październiku zwiększyły się aktywa netto 18 funduszy indeksowych. W największym stopniu wzrosły aktywa funduszy Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania (+141,9 mln zł), Quercus lev (+42,5 mln zł), inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield (+39,3 mln zł), PKO Akcji Rynku Polskiego (+24,6 mln zł) i inPZU Zielone Obligacje (+24,2 mln zł).  16 funduszy indeksowych zanotowało spadek aktywów – najdotkliwszy miał miejsce w przypadku funduszy inPZU Inwestycji Ostrożnych (-23,9 mln zł), Quercus short (-18,4 mln zł) oraz PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (-13,5 mln zł).

Pięć kategorii funduszy indeksowych zanotowało wzrost WAN. Najbardziej wzrosły aktywa funduszy akcji polskich (+180,2 mln zł) oraz funduszy dłużnych inwestujących za granicą (+62,2 mln zł). Największy spadek aktywów miał miejsce w przypadku funduszy dłużnych krótkoterminowych inwestujących na rynku polskim (-23,9 mln zł).

Cztery towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzające funduszami indeksowymi zanotowały w minionym miesiącu wzrost wartości ich aktywów. Najbardziej zwiększyły się aktywa funduszy Goldman Sachs TFI (+141,8 mln zł) oraz TFI PZU (+84,9 mln zł). Niewielki (0,8 mln zł) spadek aktywów odnotował natomiast fundusz indeksowy Ipopemy.

Według naszych obliczeń, dokonanych na podstawie publikowanych przez TFI danych o sprzedaży 34 funduszy indeksowych (zarządzanych przez Quercus TFI, PKO TFI, TFI PZU i Goldman Sachs TFI), saldo nabyć i umorzeń wyniosło w październiku +90,6 mln zł. To niemal taki sam wynik jak we wrześniu (+91,9 mln zł). Dzięki temu, tegoroczne saldo sprzedaży po raz pierwszy w tym roku okazało się dodatnie i wyniosło +82,3 mln zł.

21 funduszy indeksowych zanotowało w minionym miesiącu dodatni bilans sprzedaży. Najwięcej nowego kapitału netto trafiło do sześciu uruchomionych we wrześniu funduszy PZU (do funduszu inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield 39,1 mln zł, do funduszu inPZU Zielone Obligacje 24,0 mln zł, a do pozostałych w granicach 9 mln zł), a także do funduszy Quercus lev (+15,3 mln zł) i PKO Akcji Rynku Polskiego (+15,1 mln zł). Największe odpływy kapitału zanotowały natomiast fundusze inPZU Inwestycji Ostrożnych (-25,1 mln zł) oraz Quercus short (-14,4 mln zł).

Najlepszy dodatni bilans sprzedaży zanotowały w minionym miesiącu fundusze dłużne inwestujące na rynku zagranicznym (+63,7 mln zł) oraz fundusze akcji zagranicznych (+39,1 mln zł). Najgorsze saldo nabyć i umorzeń stało się natomiast udziałem funduszy dłużnych krótkoterminowych inwestujących na rynku polskim (-25,1 mln zł).

W ujęciu podmiotowym dwa TFI zanotowały przewagę nabyć nad umorzeniami, przy czym zdecydowanie najwięcej nowych środków finansowych netto trafiło do TFI PZU (+82,7 mln zł). Niewielkie ujemne saldo sprzedaży miało miejsce w funduszach indeksowych zarządzanych przez Goldman Sachs TFI (-1,3 mln zł) i Quercus TFI (-0,15 mln zł).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.