Skip to main content

Aktywa i napływ netto kapitału do funduszy indeksowych w Polsce – maj 2023 r.

Po niezłym kwietniu, w minionym miesiącu wartość aktywów netto (WAN) funduszy indeksowych ponownie spadła. Drugi miesiąc z rzędu bilans sprzedaży w tej grupie funduszy okazał się ujemny, co pokazuje, że po kilkumiesięcznej poprawie nastrojów ich uczestnicy znowu pesymistycznie patrzą na koniunkturę rynkową.

Według naszych obliczeń, na podstawie danych o aktywach funduszy inwestycyjnych w Polsce publikowanych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami, WAN 29 funduszy indeksowych zmniejszyła się w maju o 44,7 mln zł (1,3%) do 3275,9 mln zł. W pierwszych pięciu miesiącach bieżącego roku aktywa funduszy indeksowych zwiększyły się o 167,5 mln zł (5,4%), podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku zmalały o 661,4 mln zł (16,4%).

W maju wzrosły aktywa netto 10 funduszy indeksowych. Najbardziej zwiększyły się aktywa funduszy Quercus Short (+13,4 mln zł) i PKO Akcji Rynku Japońskiego (+6,2 mln zł). 19 funduszy indeksowych doświadczyło spadku aktywów – największe straty poniosły fundusze Quercus Lev (-20,1 mln zł), Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania (-11,5 mln zł) i PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (-9,4 mln zł).

Spośród siedmiu kategorii funduszy indeksowych tylko fundusze dłużne długoterminowe inwestujące w krajowe papiery o stałym dochodzie odnotowały w minionym miesiącu niewielki wzrost aktywów (+0,25 mln zł). Pozostałe grupy funduszy zakończyły maj na minusie, przy czym w największym stopniu obniżyła się WAN funduszy akcyjnych, zarówno tych inwestujących w Polsce (-15,6 mln zł) jak i za granicą (-13,4 mln zł).

Wszystkie pięć towarzystw funduszy inwestycyjnych zarządzających funduszami indeksowymi zanotowało w maju spadek wartości ich aktywów. Najbardziej zmalały aktywa funduszy zarządzanych przez Quercus TFI (-15,5 mln zł) i PKO TFI (-14,0 mln zł).

Według naszych obliczeń, dokonanych na podstawie publikowanych przez TFI danych o sprzedaży 27 funduszy indeksowych (zarządzanych przez Quercus TFI, PKO TFI, TFI PZU i Goldman Sachs TFI), w maju 2023 r. saldo nabyć i umorzeń wyniosło -20,7 mln zł. To nieco lepszy wynik niż w kwietniu (-25,7 mln zł), trudno jednak mieć powody do radości, jako że od początku tego roku saldo wynosi już -49,6 mln zł. 15 funduszy indeksowych zanotowało w maju ujemny bilans sprzedaży – najgorsze pod tym względem były fundusze Quercus Lev (-16,3 mln zł) i PKO Akcji Rynku (-11,3 mln zł). Najlepszym dodatnim saldem wśród 12 funduszy, które miały dodatni bilans, mógł pochwalić się fundusz Quercus Short (+11,9 mln zł).

Największy odpływ netto kapitału zanotowały w maju fundusze akcji zagranicznych (-9,2 mln zł), natomiast najlepszy dodatni bilans sprzedaży stał się udziałem jedynie funduszy obligacji zagranicznych (+0,5 mln zł). W ujęciu podmiotowym trzy TFI zanotowały przewagę umorzeń nad nabyciami – najwięcej kapitału netto wypłacono z funduszy indeksowych zarządzanych przez PKO TFI (-12,6 mln zł)). Tylko fundusze indeksowe zarządzane przez TFI PZU zdołały w minionym miesiącu pozyskać kapitał w ujęciu netto (+1,0 mln zł).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.