Skip to main content

Aktywa i napływ netto kapitału do funduszy indeksowych w Polsce – grudzień 2022 r.

Ochłodzenie koniunktury na warszawskiej giełdzie (indeks WIG20 zyskał w grudniu jedynie 3,2%, mWIG40 1,1%, a sWIG80 spadł o 1,3%) spowodował, iż wzrost wartości aktywów netto (WAN) funduszy indeksowych w Polsce w minionym miesiącu okazał się znacznie mniejszy niż w październiku i listopadzie. Co ciekawe, nie przeszkodziło to w napływie netto kapitału do tej grupy funduszy – sytuacja taka miała miejsce po raz pierwszy od kwietnia.

Według naszych obliczeń, na podstawie danych o aktywach funduszy inwestycyjnych w Polsce publikowanych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami, WAN 29 funduszy indeksowych zwiększyła się w grudniu o 24,3 mln zł (0,8%) do 3108,3 mln zł. W całym 2022 roku aktywa netto funduszy indeksowych zmniejszyły się jednak aż o 933,5 mln zł (23,1%), co jest największym spadkiem w ujęciu rocznym w najnowszej historii funkcjonowania tych funduszy w Polsce. Dla porównania, w 2021 roku aktywa funduszy indeksowych wzrosły o 708,4 mln zł (21,3%).

W grudniu wzrost wartości zarządzanych aktywów netto odnotowało 14 funduszy indeksowych. Najbardziej zwiększyły się aktywa funduszy NN Indeks Odpowiedzianego Inwestowania (o 33,6 mln zł), Quercus lev (o 10,2 mln zł) i Quercus Gold (o 8,3 mln zł). Spośród 15 funduszy, które odnotowały w ostatnim miesiącu 2022 r. spadek aktywów, najwięcej straciły PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (spadek WAN o 21,2 mln zł), Ipopema Short Equity (spadek WAN o 5,4 mln zł) i PKO Akcji Rynku Japońskiego (spadek WAN o 3,5 mln zł).

Wśród siedmiu kategorii funduszy indeksowych wzrost WAN zanotowały cztery. Najbardziej wzrosły aktywa funduszy akcji polskich (o 37,5 mln zł) i funduszy surowcowych (o 15,2 mln zł). W największym stopniu zmalały aktywa funduszy akcji zagranicznych (o 34,6 mln zł).

Dwa towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzające funduszami indeksowymi odnotowały w grudniu wzrost wartości ich aktywów – były to NN Investment Partners TFI (+34,0 mln zł) i Quercus TFI (+28,4 mln zł). Trzy pozostałe TFI zaliczyły spadek WAN swoich funduszy indeksowych – najbardziej ucierpiało PKO TFI (-25,2 mln zł).

Według publikowanych przez TFI danych o bilansie sprzedaży 27 funduszy indeksowych (zarządzanych przez Quercus TFI, PKO TFI, TFI PZU i NN Investment Partners TFI), w grudniu 2022 r. saldo nabyć i umorzeń było dodatnie (+4,3 mln zł), co po raz ostatni zdarzyło się w kwietniu. Był to dopiero trzeci miesiąc w 2022 roku, kiedy inwestorzy więcej wpłacali do funduszy indeksowych niż z nich wypłacali.

Najlepsze saldo nabyć i umorzeń odnotowały w minionym miesiącu fundusze Quercus Short (+4,2 mln zł) i Quercus lev (+3,3 mln zł). Z kolei najgorszy bilans sprzedaży stał się udziałem funduszy inPZU Obligacje Polskie (-3,5 mln zł) i inPZU Inwestycji Ostrożnych (-1,3 mln zł).

Największy napływ netto kapitału zanotowały w grudniu (tak jak miesiąc wcześniej) fundusze lewarowane i odwrotne (+7,7 mln zł), natomiast najwięcej środków finansowych netto wycofano z funduszy dłużnych długoterminowych rynku polskiego (-3,3 mln zł). W ujęciu podmiotowym dwa TFI zanotowały przewagę umorzeń nad nabyciami – Quercus TFI (+9,7 mln zł) i NN Investment Partners TFI (+0,9 mln zł). W przypadku dwóch pozostałych dominowały umorzenia (TFI PZU (-5,7 mln zł) i PKO TFI (-0,6 mln zł)).

W całym 2022 roku saldo nabyć i umorzeń jednostek uczestnictwa funduszy indeksowych wyniosło -270,1 mln zł.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.