Skip to main content

Aktywa funduszy indeksowych w Polsce – lipiec 2018 r.

Pierwszy wakacyjny miesiąc zaowocował istotnym wzrostem wartości aktywów funduszy indeksowych w Polsce. Według obliczeń dokonanych na podstawie danych o wartości aktywów netto (WAN) funduszy inwestycyjnych w Polsce gromadzonych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami, łączna WAN funduszy indeksowych wyniosła na koniec lipca 607,5 mln zł i była o 46,6 mln zł (8,3%) wyższa niż miesiąc wcześniej. To największy miesięczny, organiczny wzrost (w ujęciu bezwzględnym) od lutego 2017 r. W pierwszych siedmiu miesiącach 2018 roku aktywa funduszy indeksowych zwiększyły się już o 220,2 mln zł (56,8%) (przede wszystkim wskutek uruchomienia w maju dwóch funduszy indeksowych PZU), podczas gdy w tym samym okresie ubiegłego roku wzrosły o 85,5 mln zł (28,5%).

Spośród ośmiu funduszy, których WAN w końcu lipca była większa niż miesiąc wcześniej , największe wzrosty zanotowały subfundusze Quercus lev (aż o 40,1 mln zł) i inPZU Akcje Polskie (do 30 lipca funkcjonujący jako PZU iPuls Akcje Polskie) (o 6,6 mln zł). Z kolei największego spadku WAN doświadczyły subfundusze Quercus short (o 4,3 mln zł) i Quercus Gold (o 3,1 mln zł).

Ogółem aktywa netto siedmiu funduszy naśladujących indeksy krajowego rynku akcji lub indeksy pochodne tych indeksów (subfundusze Quercus lev i Quercus short zarządzane przez Quercus TFI, (sub)fundusze Ipopema m-Indeks FIO i Ipopema Short Equity zarządzane przez Ipopema TFI, subfundusz Altus Short zarządzany przez Altus TFI, subfundusz ING BSK Indeks WIG20 zarządzany przez Amundi Polska TFI oraz subfundusz inPZU Akcje Polskie zarządzany przez TFI PZU) wyniosły w końcu lipca 402,7 mln zł (wzrost o 12,8% wobec czerwca). Natomiast aktywa trzech funduszy indeksowych odwzorowujących indeksy zagranicznych rynków akcji (subfundusze ING BSK Indeks MSCI EMU i ING BSK Indeks S&P 500 zarządzane przez Amundi Polska TFI oraz subfundusz inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych zarządzany przez TFI PZU) wzrosły w porównaniu z poprzednim miesiącem o 3,2% do 123,5 mln zł.

Mający na celu odzwierciedlanie zmian cen na rynku złota inwestycyjnego subfundusz Quercus Gold odnotował w lipcu spadek wartości aktywów o 3,1 mln zł (3,7%) do 81,4 mln zł.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.