Skip to main content

Aktywa funduszy indeksowych w Polsce – lipiec 2017 r.

Niewielkie zmiany zaszły w aktywach funduszy indeksowych w lipcu. Według obliczeń dokonanych na podstawie danych na temat wartości aktywów netto (WAN) funduszy inwestycyjnych w Polsce zgromadzonych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami, w końcu minionego miesiąca WAN 9 funduszy indeksowych wyniosła 385,6 mln zł i była o 12,4 mln zł (3,1%) mniejsza niż w końcu I półrocza. W pierwszych siedmiu miesiącach 2017 roku aktywa funduszy indeksowych w Polsce wzrosły o 85,5 mln zł (28,5%), podczas gdy w tym samym okresie ubiegłego roku zwiększyły się o 39,7 mln zł (17,1%).

Wzrost WAN stał się w lipcu udziałem sześciu podmiotów, które dążą do odwzorowania określonego indeksu. Największy – przekraczający 6 mln zł – mają na swoim koncie subfundusze Quercus lev (+6,51 mln zł) i Quercus Gold (+6,33 mln zł). Natomiast największy spadek WAN – aż o 23,70 mln zł – zanotował subfundusz Ipopema Short Equity. Jego aktywa, po jednorazowym wzroście w czerwcu o podobną wartość, powróciły tym samym do poziomu jaki miały w kwietniu i maju.

Aktywa netto sześciu funduszy naśladujących indeksy krajowego rynku akcji lub indeksy pochodne tych indeksów (subfundusze Quercus lev i Quercus short zarządzane przez Quercus TFI, (sub)fundusze Ipopema m-Indeks FIO i Ipopema Short Equity zarządzane przez Ipopema TFI, subfundusz Altus Short zarządzany przez Altus TFI oraz subfundusz ING BSK Indeks WIG 20 zarządzany przez Amundi TFI) zmniejszyły się w lipcu o 6,2% do 282,3 mln zł. Aktywa dwóch funduszy indeksowych odwzorowujących indeksy zagranicznych rynków akcji (subfundusze ING BSK Indeks MSCI EMU i ING BSK Indeks S&P 500 zarządzane przez Amundi TFI) zmalały w minionym miesiącu o 0,6% do 22,5 mln zł.

Aktywa subfunduszu Quercus Gold, którego deklarowanym celem inwestycyjnym jest odzwierciedlanie zmian cen na rynku złota inwestycyjnego, po raz pierwszy w historii przekroczyły poziom 80 mln zł. Po wzroście lipcu o 6,3 mln zł (najwięcej w tym roku) wynoszą one obecnie 80,8 mln zł.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.