Skip to main content

Aktywa funduszy indeksowych w Polsce – grudzień i cały 2017 r.

Niezbyt korzystnie zakończył się – w sumie dość udany – rok 2017 na rynku funduszy indeksowych w Polsce. W grudniu, według naszych obliczeń dokonanych na podstawie danych o wartości aktywów netto (WAN) funduszy inwestycyjnych w Polsce zgromadzonych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami, aktywa netto dziewięciu funduszy indeksowych spadły bowiem o 6,37 mln zł (1,6%) do 387,3 mln zł. Jednak w całym 2017 roku aktywa tej kategorii funduszy wzrosły o 87,18 mln zł (29,0%), podczas gdy w 2016 roku zwiększyły się o 68,28 mln zł (29,4%). Tym samym rok ubiegły okazał się najlepszy w historii, jeśli chodzi o przyrost aktywów na krajowym rynku funduszy indeksowych (dotychczas prymat pod tym względem należał do roku 2016). Trudno jednak oczywiście uznać go za rok przełomowy, gdyż zarówno skala tego wzrostu, jak też jego źródło (w dużej mierze był on pochodną wzrostu wartości instrumentów finansowych w portfelach funduszy) pozostawiają wiele do życzenia.

Obniżka WAN w grudniu spowodowana była – tak jak w listopadzie – spadkiem aktywów subfunduszu Quercus lev odwzorowującego wyniki indeksu WIG20 lev (tym razem o 9,5 mln zł). Podobnie jak miesiąc wcześniej zmiany WAN pozostałych funduszy były nieznaczne i – za wyjątkiem Quercus Gold – nie przekraczały (zarówno na plus jak i na minus) 1 mln zł. Największy spadek aktywów (oprócz Quercus lev) odnotował Quercus short (-0,70 mln zł), zaś największe wzrosty stały się udziałem wspomnianego Quercus Gold (+2,59 mln zł) i Ipopema short equity (+0,68 mln zł). W całym 2017 r. wzrosły aktywa netto ośmiu funduszy, w tym w największym stopniu (w ujęciu wartościowym) Quercus lev (o 57,9 mln zł), Quercus Gold (o 18,8 mln zł) i Quercus short (o 6,1 mln zł). Zmniejszyły się jedynie – co wydaje się być sporym zaskoczeniem biorąc pod uwagę sytuację w segmencie dużych spółek na GPW w Warszawie – aktywa subfunduszu ING BSK Indeks WIG 20 (o 5,4 mln zł).

W sumie aktywa netto sześciu funduszy naśladujących indeksy krajowego rynku akcji lub indeksy pochodne tych indeksów (subfundusze Quercus lev i Quercus short zarządzane przez Quercus TFI, (sub)fundusze Ipopema m-Indeks FIO i Ipopema Short Equity zarządzane przez Ipopema TFI, subfundusz Altus Short zarządzany przez Altus TFI oraz subfundusz ING BSK Indeks WIG20 zarządzany przez Amundi TFI) zmalały w grudniu o 3,0% do 289,7 mln zł. Aktywa dwóch funduszy indeksowych odwzorowujących indeksy zagranicznych rynków akcji (subfundusze ING BSK Indeks MSCI EMU i ING BSK Indeks S&P 500 zarządzane przez Amundi TFI) zmniejszyły się zaledwie o 0,2% do 17,69 mln zł. W całym minionym roku WAN funduszy naśladujących indeksy krajowego rynku akcji lub indeksy pochodne tych indeksów zwiększyła się o 62,9 mln zł (27,8%), zaś WAN funduszy odwzorowujących indeksy zagranicznych rynków akcji wzrosła o 5,4 mln zł (44,1%).

Aktywa netto subfunduszu Quercus Gold, którego celem jest odwzorowywanie zmian cen na rynku złota inwestycyjnego, zwiększyły się w grudniu 2017 r. o 2,6 mln zł (3,3%) do 79,94 mln zł. W całym ubiegłym roku wzrosły one o 18,83 mln zł (30,8%).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.