Skip to main content

Aktywa funduszy indeksowych poniżej 200 mln zł

Po ośmiu miesiącach, w czasie których środki pieniężne zgromadzone przez fundusze indeksowe przewyższały poziom 200 mln zł, w czerwcu aktywa netto tej grupy funduszy spadły poniżej tej granicy. Według naszych obliczeń, na podstawie danych o wartości aktywów netto (WAN) krajowych funduszy inwestycyjnych zgromadzonych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA), WAN funduszy indeksowych w końcu minionego miesiąca wyniosła 199,2 mln zł, co oznacza spadek w porównaniu z majem o 5,7 mln zł (2,8%). W całym pierwszym półroczu 2014 r. aktywa netto tych podmiotów zmniejszyły się o 6,2 mln zł (3,0%), podczas gdy w tym samym okresie 2013 r. zanotowaliśmy wzrost o 3,6 mln zł (2,2%).

WAN pięciu funduszy indeksowych odwzorowujących indeksy krajowego rynku akcji lub indeksy pochodne tych indeksów obniżyła się w czerwcu o 3,3% do 185,7 mln zł. Największy udział w tym spadku miał subfundusz Quercus lev naśladujący wyniki indeksu WIG20lev, którego aktywa zmniejszyły się o 5,3 mln zł do 136,9 mln zł (nadal jest to jednak największy fundusz indeksowy w Polsce); wartość jego jednostki uczestnictwa spadła w minionym miesiącu o 1,1%. Niewielkie spadki aktywów odnotowały również trzy inne podmioty z tej kategorii (Quercus short, Ipopema Short Equity i Ipopema m-Indeks FIO), jedynie Altus short nieznacznie powiększył swój stan posiadania (o 62,5 tys. zł).

Przeciwna tendencja panuje, jeśli chodzi o aktywa jedynego indeksowego funduszu towarowego w Polsce. WAN subfunduszu Quercus Gold odwzorowującego zmiany cen na rynku złota inwestycyjnego zwiększyła się w czerwcu o 0,68 mln zł (5,3%) do 13,5 mln zł; wartość jego jednostki uczestnictwa wzrosła w ubiegłym miesiącu o 6,3%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.