Skip to main content

81 procent polskich funduszy akcyjnych przegrywa z benchmarkiem w perspektywie dziesięcioletniej

21 marca spółka S&P Dow Jones Indices – prawdopodobnie największy dostawca indeksów rynku finansowego na świecie (w swojej ofercie posiada ponad milion indeksów) wchodzący w skład grupy McGraw Hill Financial – opublikowała wyniki kolejnego badania z serii SPIVA dotyczącego rynku europejskiego. Po raz pierwszy w historii w ramach tego opracowania zostały zaprezentowane rezultaty badania dotyczące polskich funduszy.

„Karta wyników indeksów S&P w stosunku do wyników aktywnie zarządzanych funduszy inwestycyjnych” („S&P Indices Versus Active Funds (SPIVA) Scorecard”) jest prawdopodobnie najbardziej znaną na świecie serią publikacji, których podstawowym (choć nie jedynym) celem jest porównywanie stóp zwrotu aktywnie zarządzanych funduszy inwestycyjnych ze stopami zwrotu benchmarków (indeksów posiadających adekwatną ekspozycję inwestycyjną). Pierwsze opracowanie tego rodzaju zostało opublikowane w 2002 r. i dotyczyło rynku amerykańskiego. W kolejnych latach spółka rozszerzała spektrum swoich badań także na inne kraje/regiony – obecnie prowadzi badania dotyczące rynku australijskiego, latynoamerykańskiego, południowoafrykańskiego, japońskiego, kanadyjskiego, indyjskiego oraz europejskiego.

Publikowany od kilku lat „SPIVA Europe Scorecard” skupiał się dotychczas wyłącznie na porównywaniu wyników aktywnie zarządzanych funduszy inwestycyjnych, których tytuły uczestnictwa były denominowane w euro lub w funtach szterlingach z rezultatami osiąganymi przez benchmarki (odpowiednie indeksy S&P) w perspektywie rocznej, trzyletniej, pięcioletniej, a ostatnio także dziesięcioletniej. Dotyczył on zatem np. europejskich funduszy inwestujących w całej Europie (Europe Equity), w strefie euro (Eurozone Equity), na całym świecie (Global Equity), na rynkach wschodzących (Emerging Markets Equity), na rynku amerykańskim (US Equity) oraz na wybranych rynkach europejskich (we Francji i w Niemczech) (w przypadku funduszy denominowanych w EUR) oraz funduszy inwestujących w Europie (Europe Equity), w Europie bez Wlk. Brytanii (Europe Ex-UK Equity) oraz na rynku brytyjskim i w jego określonych segmentach (np. dużych/średnich spółek, małych spółek) (w przypadku funduszy denominowanych w GBP).

W najnowszym raporcie poszerzono zakres analiz także o fundusze denominowane w innych, lokalnych walutach – w tym gronie znalazły się akcje duńskie (Denmark Equity), akcje szwajcarskie (Switzerland Equity), akcje szwedzkie (Sweden Equity) oraz akcje polskie (Poland Equity). Podobnie jak w przypadku kategorii funduszy denominowanych w euro i funtach, również w przypadku funduszy denominowanych w koronach duńskich, frankach szwajcarskich, koronach szwedzkich i polskich złotych ich stopy zwrotu w okresach pięcio- i dziesięcioletnim okazały się gorsze od wyników ich benchmarków (w niektórych z ww. krajów w krótszych okresach wyniki były odwrotne).

Wyniki aktywnie zarządzanych otwartych funduszy inwestycyjnych denominowanych w polskich złotych (a zatem polskich funduszy akcyjnych) były porównywane z wynikami indeksu S&P Poland BMI. Jest to indeks będący subindeksem indeksu S&P Global BMI (wszechstronny, oparty na określonych regułach indeks przeznaczony do pomiaru wyników inwestycyjnych na globalnym rynku akcji) reprezentujący polski rynek akcji. Według opublikowanego właśnie raportu prezentującego dane według stanu na koniec 2015 r. w okresie minionych 5 i 10 lat większość polskich funduszy akcyjnych – odpowiednio 58,70% i 81,25% (dane uwzględniają równe wagi poszczególnych funduszy) – osiągnęło gorsze wyniki od benchmarku. W średnim terminie (roku i trzech lat) rezultaty były odwrotne – mniej niż połowa funduszy (odpowiednio 19,57% i 40,82%) uzyskała słabsze rezultaty inwestycyjne od benchmarku. Szczegółowe wyniki pokazujące średnie stopy zwrotu polskich funduszy akcyjnych aktywnie zarządzanych (równoważone – prosta średnia arytmetyczna) oraz stopę zwrotu indeksu S&P Poland BMI w okresie rocznym, trzyletnim (zaanualizowana), pięcioletnim (zaanualizowana) i dziesięcioletnim (zaanualizowana) przedstawia pierwsza z poniższych tabel. W drugiej tabeli zostały natomiast zaprezentowane analogiczne wyniki przy ważeniu stóp zwrotu funduszy ich aktywami netto (asset-weighted).

Rok

Trzy lata

Pięć lat

Dziesięć lat

Poland Equity

-9,96%

-2,80%

-4,93%

2,21%

S&P Poland BMI

-12,18%

-1,92%

-0,93%

1,60%

Rok

Trzy lata

Pięć lat

Dziesięć lat

Poland Equity

-11,97%

-2,91%

-9,69%

-0,75%

S&P Poland BMI

-12,18%

-1,92%

-0,93%

1,60%

Z pierwszego zestawienia wynika, iż w przypadku równoważonych stóp zwrotu funduszy lepsze rezultaty inwestycyjne względem benchmarku polskie fundusze akcyjne osiągnęły w perspektywie ostatniego roku (-9,96% vs. -12,18%) i w minionych 10 latach (2,21% vs. 1,60%). W horyzoncie trzy- i pięcioletnim średnia stopa zwrotu funduszy była niższa niż stopa zwrotu indeksu S&P Poland BMI.

Dane z drugiej tabeli pokazują, iż ważone aktywami stopy zwrotu funduszy okazały się minimalnie lepsze od stopy zwrotu benchmarku jedynie w ubiegłym roku (-11,97% vs. -12,18%). W pozostałych przypadkach (a zwłaszcza w okresie ostatnich 5 lat) średnie wyniki funduszy były wyraźnie gorsze niż indeksu S&P Poland BMI.

Warto również dodać, iż stopy zwrotu funduszy prezentowane w badaniu są stopami zwrotu netto, jednak nie uwzględniają opłat manipulacyjnych. Wyniki badania są także skorygowane tzw. efektem przetrwania (survivorship bias), czyli uwzględniają także te fundusze. które z różnych przyczyn nie funkcjonowały przez cały analizowany okres. Najczęściej są one bowiem likwidowane lub łączone z innymi funduszami z uwagi na słabe wyniki inwestycyjne – pominięcie ich wyników (i pozostawienie w analizie tylko tych które przetrwały) faworyzowałoby zatem fundusze względem benchmarku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.