Skip to main content

UBS wprowadził na giełdę w Zurychu ETF z ekspozycją na azjatyckie spółki z sektora infrastruktury

14 maja 2013 r. na SIX Swiss Exchange miało miejsce pierwsze notowanie tytułów uczestnictwa funduszu UBS ETF – MSCI AC Asia ex Japan Infrastructure 20/35 UCITS ETF. Do obrotu giełdowe zostały wprowadzone dwie kategorie tytułów uczestnictwa: A (dostępne dla wszystkich inwestorów) oraz I (adresowane głównie do inwestorów instytucjonalnych). W pierwszym przypadku ich obrót odbywa się we frankach szwajcarskich i dolarach amerykańskich, zaś w drugim tylko w dolarach amerykańskich. Walutą funduszu jest dolar amerykański. Funkcję market makera dla funduszu pełni Commerzbank.

Fundusz UBS ETF – MSCI AC Asia ex Japan Infrastructure 20/35 UCITS ETF jest zarejestrowany w Luksemburgu i ma na celu odwzorowywanie (w wyniku zastosowania metody replikacji fizycznej) wyników inwestycyjnych indeksu MSCI AC Asia ex Japan Infrastructure 20/35 TRN. Jest to indeks ważony kapitalizacją (z uwzględnieniem free float`u), w którego portfelu znajdują się akcje wyselekcjonowanych spółek pochodzących z państw azjatyckich (z wyłączeniem firm japońskich) reprezentujących sektor infrastruktury (zgodnie z klasyfikacją sektorową GICS) – głównie są to firmy z branży usług telekomunikacyjnych (61,7% portfela indeksu w końcu lipca br.) i spółki użyteczności publicznej (30,0%). Udział spółki posiadającej największą wagę w indeksie (w momencie jego równoważenia) jest ograniczony do 35 procent (zmiana wag uczestników indeksu odbywa się co kwartał), natomiast udziały pozostałych uczestników indeksu są ograniczone do 20%. W końcu lipca w indeksie znajdowały się akcje 61 spółek z 10 państw – największe udziały posiadały: China Mobile (20,96%), Singapore Telecommunications (8,03%), Hong Kong & China Gas (4,80%), CLP Holdings (4,79%) i Power Assets Holdings (4,07%). Kapitalizacja rynkowa portfela indeksu w dniu 31 lipca wynosiła 306,11 mld USD, a stopa dywidendy 3,39%.

W przypadku jednostek kategorii A roczna opłata za zarządzanie wynosi 0,60%, natomiast w przypadku jednostek kategorii I sięga 0,43%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.