Skip to main content

Trzy dłużne ETF-y Lyxora z ekspozycją na rynek obligacji strefy euro o najwyższym ratingu na Borsa Italiana

2 marca 2012 r. na rynku ETFplus giełdy w Mediolanie miało miejsce pierwsze notowanie tytułów uczestnictwa trzech dłużnych funduszy ETF Lyxora wyemitowanych przez Multi Units France: Lyxor ETF EuroMTS AAA Macro-Weighted Government 1-3Y, ETF EuroMTS AAA Macro-Weighted Government 3-5Y oraz ETF EuroMTS AAA Macro-Weighted Government 5-7Y. Fundusze te odwzorowują (odpowiednio) denominowane w euro indeksy typu total return: EuroMTS Macro-Weighted AAA Government (1-3 years) EuroMTS Macro-Weighted AAA Government (3-5 years) i EuroMTS Macro-Weighted AAA Government (5-7 years).

Wszystkie trzy nowe ETF-y Lyxora oferują inwestorom możliwość uzyskania ekspozycji na rynek obligacji skarbowych emitowanych przez rządy krajów strefy euro i denominowanych w tej walucie oraz posiadających najwyższy rating przyznany przez co najmniej dwie z trzech największych agencji ratingowych (potrójne A). Różnią się one między sobą jedynie okresem zapadalności ww. instrumentów finansowych – w poszczególnych ETF-ach są to obligacje o zapadalności od roku do 3 lat, od 3 do 5 lat i od 5 do 7 lat. Cechą charakterystyczną indeksów replikowanych przez nowe fundusze Lyxora jest to, iż waga poszczególnych państw w ich portfelach jest zależna od wskaźników makroekonomicznych: przede wszystkim od wielkości produktu krajowego brutto, ale także od relacji długu publicznego do PKB, relacji salda obrotów bieżących do PKB, dynamiki (wzrostu/spadku) PKB w poprzednim kwartale oraz od wysokości długoterminowych stóp procentowych.

Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio – TER) we wszystkich ww. ETF-ach wynosi 0,165% w skali roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.