Skip to main content

Trwa epidemia ukrytego indeksowania w Wielkiej Brytanii

Autorzy opracowania „Closet Indexation. The UK Epidemic Continues” opublikowanego 9 lutego 2015 r. przez spółkę SCM Private stwierdzają, iż zjawisko ukrytego indeksowania (closet indexing) wciąż odgrywa istotną rolę w brytyjskiej branży zarządzania aktywami (pierwszy raport SCM Private na ten temat ukazał się we wrześniu 2013 r. – więcej informacji na jego temat można znaleźć tutaj). Zdaniem SCM Private jest ono nadal ignorowane przez brytyjskiego regulatora instytucji finansowych (FCA – Financial Conduct Authority) oraz tolerowane przez organy branżowe. W sytuacji braku jakichkolwiek oznak działania w celu zwalczenia ukrytego indeksowania brytyjska opinia publiczna powinna rozważyć podjęcie kroków prawnych przeciwko podmiotom stosującym tego rodzaju praktykę.

Przypomnieć należy, iż zjawisko ukrytego indeksowania polega na tym, iż fundusze inwestycyjne deklarujące aktywne zarządzanie portfelem inwestycyjnym i stosujące w związku z powyższym relatywnie wysokie stawki opłat za zarządzanie aktywami w rzeczywistości prowadzą politykę inwestycyjną zbliżoną do indeksowania (czego dowodem są stosunkowo niskie – poniżej 60% – wartości wskaźnika active share). Tym samym są one znacznie droższe w stosunku do tego, co faktycznie oferują inwestorom – obciążają uczestników relatywnie wysokimi kosztami, mimo iż w praktyce w niewielkim stopniu wykorzystują aktywne zarządzanie portfelem inwestycyjnym.

Spółka SCM Private zbadała 154 detaliczne brytyjskie fundusze akcji zarządzające środkami finansowymi o łącznej wartości 137 mld ₤. Wyniki przeprowadzonej analizy dowodzą, iż ponad 1/3 (36%) tych funduszy jest w rzeczywistości kosztownymi kopiami funduszy indeksowych, tj. mniej niż 60% składu ich portfeli różni się od składu indeksu. W skrajnym przypadku skład portfeli dwóch funduszy zarządzanych przez Halifax i Scottish Widows (Halifax UK Growth Fund i Scottish Widows UK Growth Fund, które w sumie zarządzają aktywami o wartości 7,9 mld ₤) okazał się aż w ponad 78% identyczny ze składem indeksu, co oznacza, że pobierana w praktyce roczna opłata za zarządzanie aktywną częścią portfela w tych funduszach wyniosła ponad 7% (oficjalnie wynosi 1,5-1,6%). Średni domniemany roczny koszt zarządzania (annual management cost, AMC) aktywnej części portfeli funduszy akcyjnych wyniósł w efekcie ok. 2,5% zamiast 1,5%.

W samym tylko 2014 roku 10 najgorszych funduszy kosztowało inwestorów 346 mln ₤ biorąc pod uwagę słabsze wyniki w stosunku do podobnych funduszy indeksowych. Koszty w pozostałych funduszach akcyjnych (detalicznych) sięgnęły 457 mln ₤. W sumie, według szacunków SCM Private, brytyjska opinia publiczna mogła zostać oszukana wskutek ukrytego indeksowania w samym tylko 2014 r. na ok. 803 mln ₤. W ostatnich pięciu latach straty z tego tytułu mogły wynieść aż 3 mld ₤.

W związku z powyższymi danymi wskazującymi, iż bardzo niewiele zmieniło się w zakresie ukrytego indeksowania od momentu opublikowania przez SCM Private pierwszego raportu na ten temat we wrześniu 2013 r. i w związku z trwającą bezczynnością odnośnie zwalczania tego zjawiska, spółka zaapelowała do inwestorów wprowadzonych w błąd przy sprzedaży funduszy o podjęcie działań w celu odzyskania skradzionych pieniędzy. SCM Private przypomniała też, iż w ramach prowadzonej od stycznia 2012 r. kampanii na rzecz prawdziwości i rzetelności (True and Fair Campaign) dąży do stuprocentowej transparentności portfeli funduszy inwestycyjnych. Powinno to zapewnić brytyjskim inwestorom znacznie wyższy poziom ochrony. Dlatego też spółka sformułowała następujące postulaty wobec FCA:

  • Fundusze inwestycyjne powinny ujawniać on-line 100% składu swoich portfeli inwestycyjnych przynajmniej raz na kwartał (tak jak dzieje się to w USA od 2004 r.).

  • Każdy fundusz, którego portfel inwestycyjny jest bardzo zbliżony do funduszu indeksowego, powinien to jasno określać w sowich materiałach marketingowych.

  • Fundusze powinny być zmuszone do ujawniania wskaźnika active share w kartach produktu.

  • Opłaty pobierane przez fundusze powinny w bardziej sprawiedliwy sposób odzwierciedlać wartość wskaźnika active share.

  • Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

    Twój email nie zostanie opublikowany.