Skip to main content

Siedem funduszy ETF db x-trackers na parkiecie w Mediolanie

1 lutego 2012 r. na rynku ETFplus giełdy w Mediolanie zadebiutowało siedem funduszy ETF wyemitowanych przez db x-trackers II.

W tym gronie znalazły się trzy dłużne ETF-y. Dwa z nich dają ekspozycję na rynek papierów rządowych denominowanych w euro i wyemitowanych przez kraje należące do strefy euro o terminie zapadalności od roku do 3 lat (db x-trackers II IBOXX € Sovereign Eurozone 1-3 Total Return Index (1D)) oraz o terminie zapadalności od 3 do 5 lat (db x-trackers II IBOXX € Sovereign Eurozone 3-5 Total Return Index (1D)). Wskaźniki kosztów całkowitych (total expense ratio – TER) obu funduszy wynoszą 0,15% w skali roku. Z kolei db x-trackers II Global Sovereign Index ETF (1D) to fundusz, który naśladuje Deutsche Bank Global Investment Grade Government EUR Hedged TR Index. Indeks ten obejmuje rządowe papiery dłużne o stałym oprocentowaniu reprezentujące większość światowego rynku obligacji rządowych (obecnie w jego portfelu znajdują się instrumenty finansowe wyemitowane przez 21 państw – Australii, Austrii, Belgii, Kanady, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Irlandii, Włoch, Japonii, Holandii, Nowej Zelandii, Norwegii, Portugalii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, USA i Wielkiej Brytanii). Wskaźniki kosztów całkowitych funduszu wynosi 0,25% w skali roku.

W obrocie giełdowym znalazły się ponadto cztery kredytowe ETF-y (credit ETFs), które poprzez replikację syntetyczną (z wykorzystaniem swapów) odwzorowują indeksy derywatów kredytowych (credit derivatives indices) iTraxx (są oparte na CDS-ach) publikowane przez International Index Company – spółkę należącą do Markit. Indeksy iTraxx Europe obejmują 125 instrumentów o ratingu inwestycyjnym, zaś indeksy iTraxx Crossover obejmują 50 płynnych instrumentów o ratingu nie inwestycyjnym. db x-trackers II iTraxx Europe 5-year 2x Daily Total Return Index ETF oraz db x-trackers II iTraxx Crossover 5-year 2x Daily Total Return Index ETF to fundusze lewarowane z podwójną dźwignią, natomiast db x-trackers II iTraxx Europe 5-year 2x Short Daily Total Return Index ETF i db x-trackers II iTraxx Crossover 5-year 2x Short Daily Total Return Index ETF to fundusze lewarowane odwrotne. Wskaźnik kosztów całkowitych w funduszach db x-trackers II iTraxx Europe 5-year 2x Daily Total Return Index ETF i db x-trackers II iTraxx Europe 5-year 2x Short Daily Total Return Index ETF wynosi 0,28% w skali roku, zaś w funduszach db x-trackers II iTraxx Crossover 5-year 2x Daily Total Return Index ETF i db x-trackers II iTraxx Crossover 5-year 2x Short Daily Total Return Index ETF 0,34% w skali roku.

Wszystkie ww. instrumenty finansowe są denominowane w euro; euro jest także ich walutą obrotu na Borsa Italiana.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.