Skip to main content

Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2016/1011 w sprawie wskaźników referencyjnych weszło w życie

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje, iż w dniu 29 czerwca 2016 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostało Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 („Rozporządzenie”). Rozporządzenie weszło w życie 30 czerwca 2016 r., jednak jego stosowanie będzie miało miejsce od dnia 1 stycznia 2018 r.

Wskaźnik referencyjny w rozumieniu Rozporządzenia oznacza dowolny regularnie wyznaczany i publicznie dostępny indeks stanowiący odniesienie do określania kwoty przypadającej do zapłaty z tytułu instrumentu finansowego lub umowy finansowej, bądź wartości instrumentu finansowego lub indeksu stosowanego do pomiaru wyników funduszu inwestycyjnego w celu śledzenia rentowności takiego indeksu lub określenia alokacji aktywów z portfela, lub też obliczania opłat za wyniki. Rozporządzenie w oparciu o katalog kryteriów ilościowych i jakościowych dzieli wskaźniki referencyjne na 3 kategorie: (a) wskaźniki kluczowe, (b) wskaźniki istotne oraz (c) wskaźniki pozaistotne oraz wprowadza wymogi prawne dla podmiotów będących administratorami wskaźników referencyjnych.

Rozporządzenie reguluje m.in. proces udostępniania i opracowywania danego wskaźnika referencyjnego przez administratorów oraz przekazywania przez kontrybutorów danych wejściowych na potrzeby kalkulacji danego wskaźnika referencyjnego, a także kwestię używania danego wskaźnika referencyjnego, w tym pochodzącego z kraju trzeciego. Zakres Rozporządzenia obejmuje szereg podmiotów nadzorowanych przez KNF, w tym m.in. banki, fundusze inwestycyjne oraz infrastrukturę rynku kapitałowego.

Z zakresu Rozporządzenia wyłączone są wskaźniki referencyjne udostępniane przez bank centralny oraz organ publiczny, który publikuje wskaźniki wykorzystywane do celów polityki publicznej. Ponadto, Rozporządzenie nie obejmuje swoim zakresem m.in. kwestii udostępniania cen pojedynczych instrumentów finansowych wymienionych w sekcji C załącznika I do dyrektywy 2014/65/UE.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.