Skip to main content

Pierwszy centralnie rozliczany fundusz ETF w Europie

16 grudnia 2013 r. spółka BlackRock wprowadziła na giełdę w Londynie (London Stock Exchange – LSE) jako pierwsze miejsce notowań (primary listing) fundusz iShares Euro Stoxx 50 ex-Financial UCITS ETF. To pierwszy na rynku europejskim fundusz, który jest rozliczany w jednym centralnym depozycie papierów wartościowych (central securities deposit). Jest to zatem pierwszy fundusz ETF iShares w Europie posiadający strukturę (formę) międzynarodowego papieru wartościowego (international security structure). Oznacza to, że zamiast rozliczania transakcji tym instrumentem finansowym w poszczególnych krajowych centralnych depozytach papierów wartościowych (w państwach gdzie jest on notowany ni gdzie dochodzi do transakcji) jak to miało miejsce dotychczas w przypadku innych ETF-ów, transakcje tytułami uczestnictwa nowego funduszu iShares są rozliczane w jednej międzynarodowej instytucji – w Euroclear. Wprowadzenie jednej platformy rozliczeniowej znacznie poprawi i uprości procedury posttransakcyjne wspierając jednocześnie wysiłki na rzecz zwiększenia płynności i zmniejszenia kosztów, co ostatecznie powinno doprowadzić do rozwoju europejskiego rynku ETF-ów.

Rozwiązanie takie było możliwe w wyniku zawarcia porozumienia pomiędzy BlackRock a Euroclear ogłoszonego w czerwcu 2013 r. (więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj). Według Stephana Pouyata – szefa działu rynków międzynarodowych w Euroclear – „uproszczenie procesu emisji i zapewnienie jednolitych praktyk rozliczeniowych niezależnie od platformy obrotu ułatwi inwestorom handlowanie ETF-ami. W konsekwencji wpłynie to na poprawę płynności tych instrumentów na rynku, co powinno mieć pozytywny wpływ na koszty przetwarzania dla końcowego inwestora”.

Celem zarejestrowanego w Irlandii funduszu iShares Euro Stoxx 50 ex-Financial UCITS ETF jest jak najwierniejsze odwzorowywanie – za pomocą replikacji fizycznej – stóp zwrotu indeksu Euro Stoxx 50 ex-Financials (indeks typu net total return). Indeks ten oferuje ekspozycję na największe spółki z 12 państw należących do strefy euro, za wyjątkiem przedsiębiorstw zaliczanych do sektora finansowego według klasyfikacji ICB (Industry Classification Benchmark). Jest to indeks ważony kapitalizacją uwzględniającą liczbę akcji w wolnym obrocie (free float). Równoważenie indeksu odbywa się co kwartał. Według danych z końca listopada 2013 r. największy udział w portfelu indeksu posiadały spółki z branży dóbr konsumpcyjnych (22,58%), firmy przemysłowe (18,14%), spółki surowcowe (13,32%) oraz spółki z sektora ropy i gazu (11,72%). Największe znaczenie w indeksie posiadały takie przedsiębiorstwa jak: Total (7,20%), Sanofi (6,74%), Bayer (5,83%), Siemens (5,81%) i BASF (5,19%). W ujęciu geograficznym w portfelu indeksu w końcu listopada zdecydowanie dominowały akcje firm francuskich (38,40%) i niemieckich (36,60%); ponadto były w nim obecne także walory spółek hiszpańskich, holenderskich, włoskich, belgijskich i irlandzkich. Ogółem w portfelu funduszu w momencie rozpoczęcia przezeń działalności znajdowało się 37 składników. Walutą bazową funduszu i walutą obrotu na LSE jest euro. Fundusz nie wypłaca dywidend – wszystkie dochody przezeń uzyskiwane są reinwestowane. Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio – TER) funduszu wynosi 0,20% w skali roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.