Skip to main content

Pieniężne i akcyjne fundusze ETF Credit Suisse na pięciu europejskich parkietach

Od 10 lutego na SIX Swiss Exchange, od 15 lutego w segmencie XTF giełdy we Frankfurcie, od 22 lutego na rynku ETFplus giełdy w Mediolanie, od końca lutego na London Stock Exchange oraz od 10 marca na NYSE Euronext-Paris notowane są tytuły uczestnictwa czterech nowych funduszy ETF wyemitowanych przez CS ETF (IE) plc. Instrumenty te dają inwestorom ekspozycję na rynek pieniężny w Europie i w Stanach Zjednoczonych, na globalny rynek akcji oraz na sektor energii alternatywnej.

CS ETF (IE) on EONIA replikuje zachowanie indeksu Credit Suisse EONIA Total Return, który odzwierciedla dochód z dziennych (rolowanych) depozytów w euro (EONIA – Euro Over Night Index Average). Jest to efektywna stawka depozytów overnight obliczana jako średnia ważona wszystkich niezabezpieczonych transakcji pożyczkowych typu overnight na rynku międzybankowym determinowanych przez Europejski Bank Centralny. Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio) funduszu wynosi 0,14% w skali roku.

CS ETF (IE) on Fed Funds Effective Rate replikuje zachowanie indeksu Credit Suisse Fed Funds Effective Rate Total Return, który odzwierciedla dochód z dziennych (rolowanych) depozytów z funduszy federalnych w USA. Efektywna stawka funduszy federalnych reprezentuje średnią ważoną stawkę oprocentowania funduszy federalnych na rynku międzybankowym. Ponieważ tytuły uczestnictwa funduszu są przedmiotem obrotu w euro, dlatego też zarówno kurs EUR/USD, jak i sytuacja na rynku pieniężnym w USA, wpływać będą na wyniki europejskich inwestorów. Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio) funduszu wynosi 0,14% w skali roku.

CS ETF (IE) on MSCI World replikuje zachowanie indeksu MSCI World Net USD, który obecnie obejmuje akcje około 1700 spółek z 24 państw uprzemysłowionych. Wybór spółek do portfela indeksu odbywa się na podstawie ich kapitalizacji rynkowej. Udział spółek amerykańskich w indeksie wynosi około 50 procent, europejskich (w tym brytyjskich) około 34 procent, zaś japońskich około 10 procent. Pozostała część należy do spółek kanadyjskich i australijskich. Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio) funduszu wynosi 0,40% w skali roku.

CS ETF (IE) on Credit Suisse Global Alternative Energy replikuje zachowanie Credit Suisse Global Alternative Energy Index Net USD. Indeks ten odzwierciedla wyniki rynków energii alternatywnej na całym świecie. W skład jego portfela wchodzi 30 czołowych przedsiębiorstw z pięciu sektorów (udział każdego wynosi 20 procent): gazu ziemnego, energio wiatrowej, energii słonecznej, bioenergii (biomasy) oraz energii geotermalnej i wodnej. Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio) funduszu wynosi 0,65% w skali roku.

Trzy pierwsze ETF-y wykorzystują replikację swapową, natomiast ostatni – replikację fizyczną. Fundusze są zarejestrowane w Irlandii.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.