Skip to main content

Osiągnięto porozumienie w sprawie środków służących poprawie unijnego rynku funduszy inwestycyjnych

Komisja z zadowoleniem przyjęła porozumienie polityczne osiągnięte dzisiaj przez Parlament Europejski i państwa członkowskie UE w sprawie nowych przepisów mających na celu ułatwienie i przyspieszenie sprzedaży funduszy przez unijne podmioty zarządzające aktywami szerszemu gronu inwestorów oraz obniżenie kosztów takiej sprzedaży.

Dzięki temu inwestorzy w całej UE będą mieli znacznie większy wybór funduszy po korzystniejszej cenie.

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis, odpowiedzialny za stabilność finansową, usługi finansowe i unię rynków kapitałowych, podkreślił: Dzisiejsze porozumienie oznacza mniej formalności i większą przejrzystość dla zarządzających funduszami, którzy chcą sprzedawać swoje produkty w całej UE. Dzięki temu inwestorzy będą mieli większy wybór przy niższych kosztach – co jest ważnym etapem na drodze do utworzenia unii rynków kapitałowych. Chcemy na przykład, aby zarządzający funduszami z siedzibą w Mediolanie mogli z łatwością oferować swoje fundusze w Rydze bez uszczerbku dla ochrony inwestorów.

Jyrki Katainen, wiceprzewodniczący Komisji ds. miejsc pracy, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności, powiedział: Porozumienie to usuwa główną przeszkodę dla inwestycji transgranicznych w UE, co stanowi ważny krok na drodze do dokończenia budowy unii rynków kapitałowych. W całej UE należy zapewnić swobodny przepływ środków finansowych, z których mogłyby być finansowane przedsiębiorstwa potrzebujące funduszy na rozwój.

Fundusze inwestycyjne stanowią istotne narzędzie, które pozwala skierować oszczędności prywatne do gospodarki i zwiększa możliwości finansowania przedsiębiorstw. Unijny rynek funduszy inwestycyjnych ma wartość 14,3 bln euro. Nie osiągnął on jednak jeszcze w pełni swojego potencjału. 70 % wszystkich zarządzanych aktywów utrzymują fundusze inwestycyjne, które posiadają zezwolenie lub są zarejestrowane do celów dystrybucji wyłącznie na swoich rynkach krajowych. Obecnie jedynie 37 % przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) i około 3 % alternatywnych funduszy inwestycyjnych (AFI) jest zarejestrowanych do celów dystrybucji w więcej niż 3 państwach członkowskich. Wynika to między innymi z barier regulacyjnych, które utrudniają obecnie transgraniczną dystrybucję funduszy inwestycyjnych.

Dzisiejsze porozumienie usunie niektóre z tych barier w odniesieniu do wszelkiego rodzaju funduszy inwestycyjnych, zwiększając przejrzystość transgranicznej dystrybucji, eliminując nadmiernie skomplikowane i uciążliwe wymogi oraz harmonizując rozbieżne przepisy krajowe. Zwiększona konkurencja przyczyni się do zapewnienia inwestorom większego wyboru i lepszego stosunku jakości do ceny, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu ich ochrony.

W szczególności nowe przepisy spowodują następujące zmiany:

  • zarządzającym alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi w UE łatwiej będzie zbadać zainteresowanie potencjalnych inwestorów branżowych nowymi rynkami (tzw. „czynności poprzedzające wprowadzanie do obrotu”). Pomoże im to podejmować bardziej świadome decyzje handlowe przed wejściem na nowy rynek;

  • sprecyzowane zostaną obowiązki podmiotów zarządzających aktywami w zakresie obsługi klienta w przyjmującym państwie członkowskim. Powinno to zapewnić inwestorom dostęp do jednolitego wysokiego poziomu obsługi klienta w całej UE bez konieczności ponoszenia przez podmioty zarządzające aktywami kosztów fizycznej obecności lub utrzymania lokalnych oddziałów na wszystkich rynkach państw przyjmujących;

  • ujednolicone zostaną procedury i warunki obowiązujące zarządzających zbiorowymi funduszami inwestycyjnymi w zakresie zaprzestania dystrybucji na poszczególnych rynkach krajowych w przypadku podjęcia decyzji o zakończeniu oferowania lub plasowania swoich funduszy (tzw. wycofywanie powiadomienia);

  • zapewniona zostanie większą przejrzystość i powstanie pojedynczy internetowy punktu dostępu do informacji na temat krajowych przepisów dotyczących wymogów w zakresie wprowadzania do obrotu i stosowanych opłat. Dzięki temu zarządzający, którzy chcą poszerzyć swoją działalność transgraniczną, powinni zaoszczędzić na kosztach porad prawnych dotyczących krajowych przepisów.

Kolejne kroki

Dzisiejsze porozumienie polityczne wymaga dalszych prac technicznych, zanim Parlament Europejski i Rada będą mogły formalnie przyjąć ostateczne teksty wniosków.

Kontekst

Uzgodniony dziś pakiet ustawodawczy został przedstawiony przez Komisję w marcu 2018 r. i stanowi część planu działania na rzecz unii rynków kapitałowych. Nowa dyrektywa zmienia istniejące dyrektywy w sprawie UCITS i ZAFI i obejmuje ograniczoną liczbę kwestii związanych z dostępem do rynku wewnętrznego (art. 53 TFUE). Nowe rozporządzenie obejmuje kwestie związane z funkcjonowaniem rynku wewnętrznego (art. 114 TFUE).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.