Skip to main content

Obligacyjny fundusz ETF z ekspozycją na rynki emerging markets w ofercie Source i PIMCO

26 września 2011 r. na London Stock Exchange zadebiutował PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source ETF. To trzeci ETF będący wspólnym produktem Source i PIMCO, który zadebiutował na londyńskim parkiecie.

Poprzez replikację indeksu PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index fundusz ten oferuje ekspozycję na najważniejsze rynki dłużne w państwach wschodzących. W przeciwieństwie jednak do wielu innych indeksów rynków dłużnych emerging markets, które stosują ważenie oparte na kapitalizacji rynkowej obligacji, w przypadku tego indeksu podstawą alokacji do portfela obligacji z poszczególnych państw jest ich PKB (jest on podstawą ważenia instrumentów w indeksie) oraz zdolność do spłaty zaciągniętych zobowiązań. W rezultacie zdecydowanie największy udział w portfelu funduszu (maksymalny udział jest ograniczony do 15%) mają obligacje państw cechujących się najszybszym tempem rozwoju gospodarczego i posiadających zdrowe fundamenty gospodarcze, czyli m.in. papiery chińskie i indyjskie. W końcu września w portfelu indeksu znajdowały się 83 obligacje. Największy udział miały obligacje chińskie (15,0%), rosyjskie (14,4%), brazylijskie (14,3%), indyjskie (13,6%) i meksykańskie (12,5%); polskie obligacje stanowiły 5,1% portfela indeksu. Średnie duration portfela to 2,55 lat, a średni rating A+.

Według Source wiele gospodarek wschodzących charakteryzuje się obecnie lepszymi perspektywami wzrostu i mniejszymi obawami co do zdolności spłaty długu niż gospodarki rozwinięte, a jednocześnie papiery przez nie emitowane oferują wyższe rentowności. Dodatkowo lokalne rynki obligacji denominowanych w krajowych walutach w tych krajach są większe i bardziej płynne niż zewnętrzne rynki długu i oferują potencjał aprecjacji waluty.

PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source ETF stosuje replikację fizyczną. Walutą bazową funduszu i walutą obrotu jest dolar amerykański. Opłata za zarządzanie (management fee) wynosi 0,60% w skali roku.

W ofercie PIMCO Source poza ww. funduszem znajdują się obecnie także cztery inne ETF-y: PIMCO Sterling Short Maturity Source ETF, PIMCO EUR Short Maturity Source ETF, PIMCO USD Short Maturity Source ETF oraz PIMCO European Advantage Government Bond Index Source ETF.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.