Skip to main content

Mija termin wdrożenia w życie przepisów dyrektywy UCITS V

W dniu dzisiejszym mija termin wdrożenia przez państwa członkowskie Unii Europejskiej do prawa krajowego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/91/UE z dnia 23 lipca 2014 r. zmieniającej dyrektywę 2009/65/WE w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) w zakresie funkcji depozytariusza, polityki wynagrodzeń oraz sankcji (2014/91/EU). W przeciwieństwie do Dyrektywy UCITS IV (2009/65/EC) nie przekształca ona dyrektywy UCITS, lecz zmieniając ją funkcjonuje obok niej. Dyrektywa ta, określana powszechnie jako Dyrektywa UCITS V, została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 18 sierpnia 2014 r. i zgodnie z jej art. 2 państwa wchodzące w skład UE miały do 18 marca br. przyjąć i opublikować te przepisy.

Według uzasadnienia rządowego projektu „ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw” (ustawa została przyjęta przez Sejm 26 lutego br.) głównym celem dyrektywy UCITS V jest zwiększenie zaufania inwestorów do funduszy UCITS, dzięki wzmocnieniu wymogów dotyczących obowiązków i odpowiedzialności depozytariuszy, polityki wynagrodzeń spółek zarządzających i spółek inwestycyjnych oraz wprowadzeniu wspólnych unijnych standardów dotyczących sankcji. Bezpośrednią przyczyną uchwalenia dyrektywy UCITS V była tzw. afera Madoffa oraz upadek banku Lehman Brothers. Na skutek dokonanych przez banki pełniące funkcje depozytariuszy funduszy UCITS inwestycji w papiery wartościowe oferowane przez Bernarda Madoffa powstały obawy co do bezpieczeństwa środków zgromadzonych w funduszach UCITS. Od czasu przyjęcia dyrektywy UCITS w 1985 r. jej przepisy, w części dotyczącej depozytariuszy, pozostawały niezmienione. Z tego też względu dyrektywa UCITS V precyzyjnie określa katalog podmiotów, które mogą pełnić funkcję depozytariusza, zadania oraz obowiązki depozytariusza, w tym zadania o charakterze nadzorczym, odpowiedzialność depozytariusza w przypadku utraty instrumentów finansowych lub innych strat oraz zasady powierzania wykonywanych przez siebie obowiązków innym podmiotom. Kryzys finansowy pokazał także, że istniejący system wynagrodzeń oraz zachęt, powszechnie stosowany w instytucjach finansowych, przyczyniał się do podejmowania decyzji o krótkim horyzoncie czasowym i obarczonych nadmiernym ryzykiem. W konsekwencji dyrektywa UCITS V ustanawia na poziomie zarządzającego funduszem UCITS politykę wynagrodzeń w stosunku do kategorii pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka zarządzanych funduszy UCITS. Ponadto dyrektywa UCITS V ustanawia minimalny katalog sankcji i środków administracyjnych za nieprzestrzeganie jej przepisów. Rozwiązanie to wpisuje się w tendencję europejskiego prawodawcy do ujednolicania w państwach europejskich dolnego pułapu sankcji administracyjnych oraz minimalnego wykazu kryteriów nakładania takich sankcji.

Z punktu widzenia europejskiego rynku funduszy ETF dyrektywa UCITS ma fundamentalne znaczenie – jej przepisom podlega większość (prawdopodobnie zdecydowanie ponad 90%) funduszy tego typu w Europie (w praktyce funduszami UCITS nie są jedynie niektóre fundusze ETF zarejestrowane głównie w Szwajcarii (posiadające z reguły ekspozycję na pojedyncze towary lub indeksy rynku towarowego), a także w Norwegii i niektórych państwach Europy Wschodniej). Jest to istotne przede wszystkim z punktu widzenia poziomu ochrony interesów inwestorów oraz zasad opodatkowania. Co więcej, zgodnie z art. 15 dokumentu „Wytyczne dla właściwych organów i spółek zarządzających UCITS. Wytyczne dotyczące funduszy typu ETF i innych kwestii związanych z UCITS” od 2014 r. „UCITS typu ETF powinno używać identyfikatora „UCITS typu ETF”, który identyfikuje je jako fundusz inwestycyjny typu ETF. Identyfikator ten powinien być stosowany w jego nazwie, regulaminie funduszu lub akcie założycielskim, prospekcie emisyjnym, dokumencie zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów i w materiałach marketingowych. Identyfikator „UCITS typu ETF” powinien być stosowany we wszystkich językach UE”. Funduszami ETF typu UCITS są m.in. wszystkie trzy fundusze ETF znajdujące się w obrocie na GPW w Warszawie: Lyxor WIG20 UCITS ETF, Lyxor S&P 500 UCITS ETF i Lyxor DAX UCITS ETF.

Na marginesie warto dodać, iż przepisy dyrektywy UCITS V zostały wdrożone w ramach wspomnianej wcześniej, przyjętej przez Sejm w końcu lutego „ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw”. W dniu wczorajszym Senat przyjął poprawki do tekstu ustawy i przekazał ją z powrotem do Sejmu.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.