Skip to main content

LSEG przejmie od Citigroup dostawcę indeksów papierów dłużnych

30 maja 2017 r. grupa London Stock Exchange Group (LSEG) ogłosiła, iż osiągnęła porozumienie z Citigroup w sprawie nabycia The Yield Book oraz Citi Fixed Income Indices – platformy analitycznej i biznesu indeksowego dotyczącego instrumentów o stałym dochodzie (rodzina tych indeksów obejmuje m.in. bardzo znany w tym segmencie rynku World Government Bond Index (WGBI)) za kwotę 685 mln USD (535 mln GBP). Transakcja ta, pod warunkiem uzyskania odpowiednich zezwoleń prawnych, powinna zostać zamknięta w drugiej połowie bieżącego roku.

Przejęcie to stanowić będzie istotną szansę dla LSEG na zwiększenie możliwości działania w zakresie przetwarzania danych i świadczenia usług analitycznych zarówno w przypadku działu usług informacyjnych (Information Services), jak też w przypadku dostawcy indeksów – FTSE Russell. W szczególności doprowadzi to do zwiększenia wartości benchmarkowanych aktywów do około 15 bln USD i zwiększenia możliwości analitycznych oraz zapewni większy potencjał w zakresie obsługi klientów inwestujących w różne rodzaje aktywów. Umożliwi również spółce FTSE Russell oferowanie klientom kompleksowej rodziny indeksów o stałym dochodzie, usług analitycznych dla klientów oraz uznanej marki globalnej zarówno dla akcji jak i instrumentów dłużnych w Ameryce Północnej, Azji i Europie. Akwizycja ta odzwierciedla zaangażowanie LSEG w rozwój możliwości swojego działu usług informacyjnych i jest kolejnym krokiem w tym kierunku po transakcjach przejęcia Russell w 2014 roku i Mergent w 2016 roku. Przejęcie The Yield Book pomoże również wzmocnić pozycję LSEG W Stanach Zjednoczonych, a także globalne możliwości dystrybucyjne działu usług informacyjnych. Zapewni ponadto silne powiązanie z branżą zarządzania aktywami w Ameryce Północnej i w Azji.

Citi Fixed Income Indices tworzy indeksy instrumentów o stałym dochodzie od ponad 30 lat. Indeksy te, skierowane do szerokiego grona uczestników rynku finansowego, są powszechnie stosowane i szeroko publikowane. World Government Bond Index jest jednym z najpopularniejszych indeksów obligacji na świecie. Spółka ma około 300 klientów na całym świecie, w tym 200 zarządzających aktywami o stałym dochodzie i właścicieli aktywów. Kompleksowa oferta spółki obejmuje zarówno tradycyjne benchmarki ważone wartością rynkową, jak też innowacyjne, alternatywnie ważone indeksy strategii. Indeksy te stanowić będą uzupełnienie indeksów obliczanych obecnie przez FTSE Russell (głównie akcyjnych), poszerzając ofertę w zakresie zarządzania różnymi rodzajami aktywów. Po zakończeniu transakcji indeksy będą nadal utrzymywane w oparciu o stosowane dotychczas kryteria (zarówno jeśli chodzi o ich projektowanie, jak i metody obliczeniowe) i będą nadal odpowiadać wymogom regulacyjnym, takim jak zasady opracowane przez Międzynarodową Organizację Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO).

W roku 2016 łączne przychody obu przejmowanych podmiotów wyniosły 107 mln USD, a EBITDA 46 mln USD. LSEG spodziewa się osiągnąć efekt synergii dochodowej w wysokości 30 mln USD w pierwszych trzech latach po zakończeniu transakcji poprzez inwestycje w nowe możliwości produktowe i zwiększony zakres stosowania jej indeksów. Ponadto LSEG oczekuje efektu synergii kosztowej w wysokości 18 mln USD w tym samym okresie dzięki wzrostowi efektywności operacyjnej poprzez dostosowanie strategii produktowej FTSE Russell do The Yield Book oraz spodziewa się dalszych korzyści w dwóch kolejnych latach. Pod koniec okresu trzech lat od momentu sfinalizowania transakcji LSEG oczekuje, ze marża EBITDA wzrośnie co najmniej do 50% poprawiając się wraz z osiągnięciem dalszych synergii.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.