Skip to main content

London Stock Exchange Group i Deutsche Boerse rozważają fuzję

23 lutego 2016 r. London Stock Exchange Group (obejmująca m.in. giełdy papierów wartościowych w Londynie i Mediolanie) ogłosiła informację o potencjalnym „połączeniu równych” (merger of equals) pomiędzy LSEG a Deutsche Boerse. Zarządy obu spółek potwierdziły, iż prowadzą szczegółowe rozmowy na temat ewentualnej fuzji. Jak poinformowano w komunikacie prasowym potencjalne połączenie miałoby polegać na scaleniu wszystkich akcji obu spółek w ramach nowego przedsiębiorstwa na następujących warunkach: akcjonariusze LSE byliby uprawnieni do otrzymania 0,4421 akcji nowej firmy w zamian za każdą akcję LSE, zaś akcjonariusze Deutsche Boerse byliby uprawnieni do otrzymania jednej akcji nowej firmy w zamian za każdą akcję Deutsche Boerse. W oparciu o taki współczynnik wymiany oba podmioty przewidują, że akcjonariusze Deutsche Boerse posiadać będą 54,4%, a akcjonariusze LSE 45,6% wyemitowanych (i planowanych w przyszłości do wyemitowania) akcji nowej, połączonej spółki. Miałaby ona zarząd złożony z takiej samej liczby dyrektorów LSE i Deutsche Boerse.

Zarządy obu spółek uważają, że potencjalna fuzja stanowiłaby atrakcyjną okazję do wzajemnego wzmocnienia ich pozycji w branży i prowadziłaby do stworzenia wiodącej europejskiej grupy funkcjonującej w obszarze infrastruktury rynku finansowego. Połączenie komplementarnych strategii wzrostu obu firm, ich produktów i usług oraz obecności na arenie międzynarodowej mogłoby zwiększyć ich zdolności do zapewnienia pełnej oferty usług dla klientów w skali światowej. LSE i Deutsche Boerse uważają, że potencjalna fuzja dałaby możliwość zwiększenia dynamiki wzrostu ich biznesów, przyniosłaby znaczące korzyści dla klientów, w tym w zakresie rozliczeń transakcji giełdowymi i pozagiełdowymi instrumentami pochodnymi (pod warunkiem uzyskania odpowiednich zezwoleń) oraz zwiększyłaby wartość dla akcjonariuszy. Wszystkie główne linie biznesowe LSE i Deutsche Boerse kontynuowałyby działalność pod swoimi obecnymi markami. Istniejące obecnie ramy prawne dotyczące wszystkich regulowanych podmiotów wchodzących w skład połączonej grupy nie zmieniłyby się, pod warunkiem uzyskania zwyczajowych zgód ze strony regulatorów.

Według doniesień prasowych z połączenia LSEG i Deutsche Boerse powstałby biznes o wartości ponad 20 mld GBP (28 mld USD) – według danych agencji Reuters wartość rynkowa Deutsche Boerse na zamknięciu w poniedziałek 22 lutego wynosiła 16,4 mld USD, a LSE 11,6 mld USD. Celem potencjalnego połączenia może być stworzenie w Europie supergiełdy, zanim takie plany mogłyby pokrzyżować giełdy amerykańskie (CME Group i Intercontinental Exchange), czy Hong Kong Exchanges & Clearing. Według brytyjskiego prawa dotyczącego przejęć Deutsche Boerse musi do 22 marca albo złożyć ofertę, albo ogłosić, iż tego nie zrobi (chyba że otrzyma zgodę na przedłużenie tego terminu).

Należy podkreślić, iż nowa spółka stałaby się silnym graczem nie tylko na rynku instrumentów pochodnych, akcji i rozliczeniowym. Posiadałaby również bardzo mocną pozycję na globalnym rynku funduszy ETF i innych instrumentów typu ETP oraz w branży indeksowej. W przypadku giełdowych instrumentów indeksowych oba parkiety są już obecnie liderami tego segmentu rynku finansowego w Europie. Według danych LSE w końcu stycznia na londyńskiej giełdzie notowanych było 1311 funduszy ETF, 441 instrumentów typu ETC (exchange-traded commodities) oraz 14 instrumentów typu ETN (exchange-traded notes). Z kolei na Deutsche Boerse, według stanu na 18 lutego, w obrocie w segmencie XTF znajdowały się 1134 fundusze ETF. W obu podmiotach bardzo silnie rozwija się także biznes indeksowy – LSEG jest właścicielem FTSE Russell. Spółka ta jest jednym z liderów rynku dostawców indeksów dla funduszy ETF i instrumentów typu ETP (według danych ETFGI z końca 2015 r. z indeksami tej firmy powiązane były ww. instrumenty finansowe, których aktywa stanowiły 12,9% ogółu aktywów tego segmentu rynku finansowego na świecie), zaś indeksy FTSE Russell są benchmarkami dla produktów finansowych o łącznej wartości około 10 bln USD. Z kolei Deutsche Boerse w 2015 r. przejęła dwie spółki z branży indeksowej – Stoxx (według danych ETFGI w końcu maja 2015 r. z jej indeksów korzystało 268 funduszy ETF posiadających aktywa o wartości 110 mld USD, co stanowiło 3,8% globalnego rynku ETF/ETP) i Indexium. Według Arjuna Bowry`ego, analityka Bloomberg Intelligence, biznes indeksowy jest obszarem gdzie można oczekiwać znaczących synergii przychodowych i kosztowych (w przypadku fuzji obu podmiotów).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.