Skip to main content

Koszty funduszy UCITS w Unii Europejskiej stale spadają

Według opracowania przygotowanego przez Investment Company Institute (ICI), średnie bieżące opłaty (ongoing charges) zarówno dla europejskich akcyjnych funduszy UCITS, jak i dla funduszy inwestujących w instrumenty o stałym dochodzie spadły w latach 2013-2018 o około 20 punktów bazowych.

Bieżąca opłata to całkowity roczny koszt bieżący funduszu jako procent jego aktywów netto. Według raportu ICI na spadkowy trend w opłatach w europejskich funduszach UCITS wpływay następujące zjawiska:

  • Rosnące zainteresowanie inwestorów niskokosztowymi funduszami
  • Uruchamianie tańszych funduszy przy jednoczesnym likwidowaniu droższych funduszy
  • Rosnąca średnia wartość aktywów netto funduszy, co pozwalało uzyskiwać większe korzyści skali
  • Rosnące znaczenie funduszy naśladujących zachowanie indeksów

Według Jamesa Duvalla, współautora opracowania, wyniki przeprowadzonego badania pokazują, że inwestorzy coraz uważniej analizują opłaty w funduszach inwestycyjnych i coraz częściej inwestują w tańsze fundusze UCITS. Zdaniem Gilesa Swana, drugiego ze współautorów, zmiany regulacyjne, w tym wprowadzenie w życie Dyrektywy MiFID II, sprzyjają prostszemu i bardziej przejrzystemu ujawnianiu opłat. Jego zadaniem raport przygotowany przez ICI będzie dodatkowo sprzyjał lepszemu zrozumieniu przez inwestorów jakie koszty dystrybucji obejmują ponoszone przez nich opłaty i w jaki sposób za nie płacą.

Raport ICI pokazuje, że średnie bieżące opłaty ważone aktywami w akcyjnych funduszach UCITS (bez funduszy ETF) zmniejszyły się z 1,49% w 2013 r. do 1,29% w 2018 r. W przypadku funduszy inwestujących w instrumenty o stałym dochodzie opłaty te spadły z 0,98% do 0,79%. Warto podkreślić, że średnie ważone aktywami – które przypisują większą wagę opłatom funduszy zarządzających większymi aktywami – odzwierciedlają opłaty, jakie inwestorzy (jako cała grupa) rzeczywiście płacą. To odróżnia je od prostych średnich arytmetycznych, które w równomierny sposób ważą opłaty każdego funduszu (niezależnie od wielkości aktywów). W funduszach hybrydowych (mieszanych) bieżące opłaty w większości nie uległy zmianie.

Analiza ICI wykazała także, że największy wpływ na obniżkę opłat bieżących miało coraz wyraźniejsze preferowanie przez inwestorów tańszych funduszy. Przenoszenie aktywów do niskokosztowych funduszy UCITS było odpowiedzialne za obniżkę opłat bieżących o 13 punktów bazowych (czyli za 65% spadku tych opłat) w funduszach akcyjnych i aż o 18 punktów bazowych (95%) w funduszach inwestujących w instrumenty o stałym dochodzie.

Spadek opłat bieżących wynikał również z coraz bardziej konkurencyjnego środowiska inwestycyjnego, w którym zamykane są starsze, droższe fundusze, a otwierane są tańsze fundusze (w tym fundusze indeksowe). Przykładowo, raport ICI pokazał, że aktywa netto funduszy UCITS naśladujących wyniki indeksów wzrosły ponad dwukrotnie w analizowanym okresie – z 224 mld euro do 466 mld euro. Jednakże aktywa tej grupy funduszy pozostają nadal relatywnie niewielkie – stanowiły w końcu 2018 r. 7,6% aktywów wszystkich europejskich funduszy UCITS.

Ustalenia autorów raportu pokazują także wpływ Dyrektywy MiFID II na rynek funduszy. W celu zachowania zgodności z przepisami tego aktu prawnego, niektóre fundusze UCITS utworzyły osobne klasy (kategorie) tytułów uczestnictwa adresowane do klientów detalicznych. Te klasy tytułów uczestnictwa – które wyłączają z opłat prowizje za porady inwestycyjne – mają generalnie niższe opłaty bieżące w porównaniu z podobnymi funduszami. Inwestorzy nabywający takie tytuły uczestnictwa zwykle opłacają koszty dystrybucji bezpośrednio z własnej kieszeni. W 2018 r. średnia (nieważona) opłata bieżąca w nowo otwieranych funduszach akcyjnych wynosiła 1,21%, podczas gdy we wszystkich funduszach akcyjnych wynosiła ona 1,51%. Podobnie dla funduszy inwestujących w instrumenty o stałym dochodzie wartości te wynosiły, odpowiednio, 0,91% i 1,04%.

W latach 2013-2018 bieżące opłaty w aktywnie zarządzanych akcyjnych funduszach UCITS zmniejszyły się z 1,56% do 1,39%, a w akcyjnych funduszach indeksowych z 0,40% do 0,28%. W tym samym okresie bieżące opłaty w aktywnie zarządzanych funduszach UCITS inwestujących w instrumenty o stałym dochodzie zmniejszyły się z 0,99% do 0,81%, zaś w funduszach indeksowych z 0,21% do 0,14%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.