Skip to main content

Invesco utworzyło dwa fundusze ETF inwestujące w spółki notowane na NASDAQ

22 marca 2021 r. Invesco uruchomiło dwa pasywnie zarządzane fundusze ETF, które oferują ekspozycję na spółki niefinansowe notowane na amerykańskim rynku NASDAQ.

Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF ma na celu naśladowanie – przy zastosowaniu pełnej replikacji fizycznej – wyników indeksu (bez uwzględniania opłat) NASDAQ Next Generation 100. Indeks ten obejmuje tzw. następną generację spółek niefinansowych notowanych na NASDAQ, tj. 100 największych spółek notowanych na tym rynku spoza flagowego indeksu NASDAQ-100. Ten segment giełdy NASDAQ obejmuje papiery wartościowe głównie amerykańskich, ale także międzynarodowych spółek, reprezentujących jedne z najbardziej innowacyjnych marek z różnych sektorów, w tym technologii, opieki zdrowotnej, usług komunikacyjnych, dyskrecjonalnych dóbr konsumpcyjnych i przemysłu. Fundusz jest notowany na giełdzie w Londynie (London Stock Exchange), planowane jest jego wprowadzenie także na giełdy we Frankfurcie (Deutsche Boerse), Mediolanie (Borsa Italiana) i w Zurychu (SIX Swiss Exchange). W ujęciu geograficznym zdecydowanie dominują (ponad 80%) firmy amerykańskie. Fundusz ma charakter akumulacyjny. Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio (TER)) wynosi 0,25% w skali roku.

Równocześnie Invesco wprowadziło do swojej oferty syntetyczną wersję swojego flagowego funduszu europejskiego, lecz stosującego replikację fizyczną, Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF (o aktywach przekraczających 5 mld USD). Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF dąży do jak najdokładniejszego odwzorowania wyników indeksu NASDAQ-100. Indeks ten obejmuje akcje 100 największych amerykańskich i międzynarodowych spółek niefinansowych notowanych na giełdzie NASDAQ. W jego portfelu obecne są głównie firmy z sektora technologii informacyjnych, ponadto relatywnie duże udziały mają spółki należące do branży usług komunikacyjnych i dyskrecjonalnych dóbr konsumpcyjnych. Prawie wyłącznie są to spółki amerykańskie (ok. 97-98%). Fundusz jest notowany na giełdzie w Londynie (London Stock Exchange), planowane jest jego wprowadzenie także na giełdy we Frankfurcie (Deutsche Boerse) i w Zurychu (SIX Swiss Exchange). Fundusz ma charakter akumulacyjny. Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu wynosi 0,20% w skali roku.

Fundusz nie inwestuje bezpośrednio w akcje spółek należących do portfela indeksu, ale wykorzystuje metodę replikacji syntetycznej, czyli zawiera umowę swapową (niefinansowaną) (unfunded swap) na podstawie której kontrpartner swapu zobowiązuje się dostarczyć stopę zwrotu ww. indeksu. Jak ogólnie deklaruje Invesco, celem zastosowania takiego rozwiązania jest próba osiągnięcia bardziej spójnych wyników względem referencyjnego indeksu niż ma to miejsce w przypadku replikacji fizycznej. W praktyce, głównym powodem uruchomienia tego rodzaju funduszu jest to, że syntetyczne ETF-y nie płacą podatku u źródła (withholding tax) od dywidend dla akcji amerykańskich, ponieważ tzw. koszyk substytucyjny (substitute basket) (czyli koszyk obejmujący papiery wartościowe w które fundusz faktycznie inwestuje) jest ograniczony do papierów wartościowych, które nie wypłacają dywidendy. Tymczasem fundusze ETF stosujące fizyczną replikację z siedzibą w Luksemburgu płacą 30% podatek u źródła od dywidend kapitałowych z USA, natomiast fundusze ETF z siedzibą w Irlandii płacą podatek w wysokości 15%, co prowadzi do lepszych wyników w przypadku syntetycznych ETF-ów.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.