Skip to main content

Fundusze UCITS muszą wskazywać w KIID czy są aktywnie czy pasywnie zarządzane

29 marca 2019 r. Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (European Securities and Markets Authority – ESMA) opublikował dokument „Questions and Answers. Application of the UCITS Directive” (ESMA34-43-392). Dokument ten łączy w jeden wszystkie dotychczas opublikowane przez ESMA „Pytania i odpowiedzi” odnoszące się do dyrektywy UCITS, tj. „Pytania i odpowiedzi” dotyczące:

 • dokumentu „Kluczowe informacje dla inwestorów” (KIID) dla funduszy UCITS (2015/ESMA/631)

 • wytycznych ESMA odnoszących się do funduszy typu ETF i innych kwestii związanych z UCITS (ESMA/2015/12)

 • notyfikacji funduszy UCITS i wymiany informacji między właściwymi organami (ESMA/2012/428)

 • pomiaru ryzyka oraz obliczania globalnej ekspozycji i ryzyka kontrahenta dla funduszy UCITS (ESMA/2013/1950)

 • Powyższe dokumenty zostały uchylone i zastąpione przez nowy dokument.

  Jak wskazuje ESMA, dokument ten wyjaśnia obowiązki funduszy UCITS odnośnie ujawniania benchmarków (benchmark disclosure) oraz prezentowania wyników inwestycyjnych osiąganych w przeszłości (past performance), które to informacje podmioty te są zobowiązane zamieszczać w dokumencie „Kluczowe informacje dla inwestorów” (KIID).

  W zakresie ujawniania benchmarków nowy dokument:

  • zobowiązuje fundusze UCITS do wyraźnego wskazania w dokumencie „Kluczowe informacje dla inwestorów” (KIID) czy ich strategia jest aktywna (active) lub aktywnie zarządzana (actively managed), czy pasywna (passive) lub pasywnie zarządzana (passively managed);

  • określa, iż fundusz UCITS zarządzany w relacji do benchmarku to taki fundusz, w którym benchmark odgrywa rolę w zarządzaniu funduszem UCITS, na przykład poprzez wyraźną lub dorozumianą definicję jego składu portfela i/lub celów inwestycyjnych i środków ich realizacji (to wyjaśnienie doprowadziło do uchylenia istniejących „Pytań i odpowiedzi” dotyczących wcześniejszych wyników);

  • stanowi, iż inwestorom należy zapewnić informację, jak aktywnie zarządzany jest fundusz UCITS w porównaniu z indeksem referencyjnym (benchmarkiem).

  W zakresie historycznych wyników informacyjnych nowy dokument:

  • zobowiązuje fundusze, które wskazują w swoich celach i politykach inwestycyjnych określony cel jaki zamierzają uzyskać, do tego, aby osiągnięty w przeszłości wynik inwestycyjny został ujawniony w relacji do tego celu, nawet wówczas gdy ten cel nie jest określony jako „benchmark”;

  • określa, iż wyniki ujawnione w dokumencie „Kluczowe informacje dla inwestorów” (KIID) dotyczące benchmarku powinny być spójne z ujawnianiem wyników inwestycyjnych w innych komunikatach prezentowanych inwestorom.

  Jak podsumowuje ESMA, celem nowego dokumentu jest promowanie wspólnych metod i praktyk nadzorczych w stosowaniu dyrektywy UCITS i jej środków wykonawczych. Urząd będzie okresowo dokonywał przeglądu tego dokumentu i w razie potrzeby aktualizował go.

  Pełny tekst dokumentu „Questions and Answers. Application of the UCITS Directive” (w j. angielskim) znajduje się w poniższym pliku.

  Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

  Twój email nie zostanie opublikowany.