Skip to main content

Fundusz ETF SPDR z ekspozycją na europejski rynek obligacji high yield denominowanych w euro na giełdach we Frankfurcie, Londynie i Zurychu

Na poczatku lutego 2012 r. na Deutsche Boerse w systemie Xetra (6 lutego) (główne miejsce notowań) oraz na London Stock Exchange i SIX Swiss Exchange (8 lutego) miało miejsce pierwsze notowanie tytułów uczestnictwa fudnuszu SPDR Barclays Capital Euro High Yield Bond ETF wyemitowanych przez State Street Global Advisors (SSgA).

Fundusz ten odwzorowuje poprzez replikację fizyczną (z zastosowaniem metody reprezentatywnej próbki) wyniki inwestycyjne indeksu Barclays Capital Liquidity Screened Euro High Yield Bond. Indeks ten obejmuje denominowane w euro obligacje korporacyjne o stałym oprocentowaniu typu high-yield (posiadające rating nieinwestycyjny, charakteryzujące się stosunkowo wysokim ryzykiem kredytowym, ale też oferujące relatywnie wysokie odsetki), wyemitowane zarówno przez podmioty z państw należących do strefy euro, jak też przez firmy spoza tej strefy. W portfelu indeksu mogą znajdować się tylko obligacje z prawem pierwszeństwa (senior bonds) oraz z terminem pozostałym do wykupu od roku do 15 lat. W końcu stycznia br. w portfelu indeksu przeważały obligacje przedsiębiorstw niemieckich (21,1%), francuskich (19,3%), włoskich (9,7%) i portugalskich (7,8%). Pod względem struktury terminowej dominowały instrumenty o terminie wykupu od 5 do 7 lat (32,0%), od 1 do 3 lat (28,4%) oraz od 3 do 5 lat (27,1%).

Walutą bazową funduszu jest euro, natomiast walutą obrotu euro (na giełdach we Frankfurcie i w Londynie) i frank szwajcarski (na giełdzie w Zurychu). Fundusz planuje wypłatę dywidend co pół roku. Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio) funduszu wynosi 0,45% w skali roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.