Skip to main content

ESMA przeanalizowała zjawisko ukrytego indeksowania w Europie

W dniu wczorajszym Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (European Securities and Markets Authority – ESMA) opublikował oświadczenie informujące o stanie prac nad funduszami inwestycyjnymi potencjalnie stosującymi ukryte indeksowanie.

Zjawisko ukrytego indeksowania (closet tracking, closet hugging) odnosi się do praktyk stosowanych przez zarządzających funduszami inwestycyjnymi, którzy twierdzą, iż aktywnie zarządzają portfelami inwestycyjnymi, podczas gdy w rzeczywistości skład tych portfeli jest zbliżony do benchmarków. Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych jest zaniepokojony tą praktyką, która może szkodzić inwestorom, gdyż nie otrzymują oni w ten sposób usługi lub profilu zysku do ryzyka, którego oczekują na podstawie dokumentów informacyjnych funduszu i płacą wyższe opłaty w porównaniu do tych, które są zwykle pobierane przy pasywnym zarządzaniu portfelem.

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych przeprowadził badanie na próbie 2600 akcyjnych funduszy inwestycyjnych w latach 2012-2014. Analizą objęto fundusze nieindeksowe, których aktywa wynosiły powyżej 50 mln euro, które zostały uruchomione przed 1 stycznia 2005 r. i których opłaty za zarządzanie (management fees) wynosiły powyżej 0,65% w skali roku. Badanie miało na celu określenie, czy można znaleźć jakieś dowody na stosowanie ukrytego indeksowania w całej Unii Europejskiej. Wskaźniki ilościowe, takie jak np. udział procentowy portfela funduszu typu UCITS, który nie pokrywa się z portfelem akcyjnym benchmarku (wskaźnik active share) (poza tym obliczano błąd odwzorowania (tracking error) i współczynnik determinacji (R2)) wskazały, iż od 5% do 15% akcyjnych funduszy UCITS (w zależności od przyjętego kryterium) może potencjalnie być ukrytymi naśladowcami. Najmniejszy udział – 5% – został odnotowany w sytuacji, gdy kryteria identyfikujące potencjalne ukryte indeksowanie były następujące: wskaźnik active share poniżej 50%, błąd odwzorowania poniżej 3% i współczynnik determinacji powyżej 95%. Przy pozostawieniu dwóch pierwszych kryteriów (wskaźnik active share poniżej 50%, błąd odwzorowania poniżej 3%) udział tych funduszy zwiększył się do 7%, zaś przy ich zliberalizowaniu (wskaźnik active share poniżej 60%, błąd odwzorowania poniżej 4% – podejście takie jest zgodne z badaniami akademickimi i jest stosowane przez organizacje konsumenckie – np. przez Finance Watch) udział ten zwiększył się do 15%. Następnie ESMA dokonała przeglądu dokumentów informacyjnych tych funduszy, które zostały zidentyfikowane jako potencjalni ukryci naśladowcy, aby zobaczyć jak opisują one swoją strategię zarządzania portfelem. Okazało się, iż fundusze te potwierdzają wyniki przeprowadzonej analizy ilościowej.

Steven Maijoor, szef ESMA stwierdził, iż „Ukryte indeksowanie jest problemem, który przyciąga uwagę zarówno instytucji zajmujących się ochroną inwestorów jak i samych inwestorów i ESMA odgrywa kluczową rolę w dochodzeniu do sedna tej sprawy. Ochrona inwestorów jest kluczowa dla naszej misji i wstępne ustalenia rodzą pytania, które zasługują na bliższą analizę. Zarządzający funduszami muszą dostarczać inwestorom informacji, które są uczciwe, jasne i nie wprowadzają ich w błąd. ESMA, we współpracy z krajowymi organami regulacyjnymi, przygląda się bliżej tej kwestii.”

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych będzie kontynuował współpracę z krajowymi organami regulacyjnymi w celu ustalenia dalszego scenariusza działań, gdyż przeprowadzona analiza stanowi tylko pierwszą wskazówkę tego, czy zidentyfikowane fundusze są ukrytymi naśladowcami. Prace te obejmować będą aktywną rolę ESMA w koordynacji dalszych analiz prowadzonych na poziomie krajowym. Pełniejsze badania dotyczące poszczególnych funduszy są w gestii właściwych krajowych organów nadzorczych w ramach ich regularnej pracy nadzorczej. Wraz z właściwymi organami krajowymi ESMA będzie również oceniać potrzebę podejmowania dalszych kroków w celu zapewnienia, aby wszyscy uczestnicy rynku postępowali całkowicie zgodnie z obowiązkami informacyjnymi.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.