Skip to main content

ESMA po raz trzeci opublikowała pytania i odpowiedzi odnośnie wytycznych dla funduszy ETF

27 listopada 2013 r. Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (European Securities and Markets Authority – ESMA) opublikował już po raz trzeci (poprzednio w marcu i lipcu bieżącego roku) pytania i odpowiedzi (ESMA/2013/1547) dotyczące niektórych zagadnień znajdujących się w dokumencie „Wytyczne dla właściwych organów i spółek zarządzających UCITS. Wytyczne dotyczące funduszy typu ETF i innych kwestii związanych z UCITS” („Guidelines for competent authorities and UCITS management companies. Guidelines on ETFs and other UCITS issues”) (ESMA/2012/832). Dokument ten stanowi podstawę prawną w zakresie interpretacji przepisów dotyczących funkcjonowania funduszy ETF typu UCITS w Unii Europejskiej.

Tym razem w dokumencie zawierającymi pytania zgłaszane przez zainteresowane podmioty i odpowiedzi (interpretacje) udzielone przez ESMA pojawiły się tylko dwie nowe kwestie:

  • Czy kiedy fundusz UCITS reinwestuje zabezpieczenie gotówkowe powinno być ono uwzględniane przy obliczaniu limitów koncentracji aktywów emitenta określonych w dyrektywie UCITS? (pytanie 6m)

  • Czy przepis art. 59 wytycznych zabraniający inwestowania przez fundusze UCITS w indeksy finansowe, których metodologia pozwala na retrospektywne zmiany wartości indeksów publikowane wcześniej (tzw. backfilling) obejmuje błędy obliczeniowe? (pytanie 7i)

  • Zaktualizowany tekst dokumentu znajduje się w poniższym pliku.

    Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

    Twój email nie zostanie opublikowany.